Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา


บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Powerful Ledership วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยวิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Powerful Ledership วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยวิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง


read more


บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Marketing Analysis (รุ่น5) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยวิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Marketing Analysis (รุ่น5) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยวิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง


read more


บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Professional Supervisory Skills - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (2Days) วันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Professional Supervisory Skills - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (2Days) วันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ


read more


บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด จัดอบรมหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด จัดอบรมหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์


read more


บริษัท บีเอสเอช โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร กสุดยอดเทคนิคการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ (รุ่น1) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 วิทยากร : อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
บริษัท บีเอสเอช โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร กสุดยอดเทคนิคการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ (รุ่น1) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 วิทยากร : อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


read more


      Page 17 of 110