Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา


บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด  จัดอบรมหลักสูตร
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "Inspirational Leadership of PANDORA รุ่น 24 2วัน วันศุกร์ที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ


read more


บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ" วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ ภินาริน หฤิษธิกรณ์


read more


บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "กฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ สำหรับหัวหน้างาน" วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ ธานัท รักเพชร


read more


บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร
บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "Finance for Non Finance Manager" วันอังคาร 26 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ ชณพัฒน์ ก้อนทอง


read more


บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำองค์กร" วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์


read more


      Page 33 of 105