Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา


บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ทักษะการมอบหมายงานและติดตามงานเพื่อผลงาน สำหรับผู้นำ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ทักษะการมอบหมายงานและติดตามงานเพื่อผลงาน สำหรับผู้นำ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ


read more


บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ทักษะการสอนงานเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ - OJT Skills for Results เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ทักษะการสอนงานเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ - OJT Skills for Results เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ


read more


MONO Group จัดอบรมหลักสูตร DISC for Sales เรียนรู้พฤติกรรมปรับสไตล์ สู่ความสำเร็จในการขาย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ
MONO Group จัดอบรมหลักสูตร DISC for Sales เรียนรู้พฤติกรรมปรับสไตล์ สู่ความสำเร็จในการขาย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ


read more


บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการทำงานเชิงรุก เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 วิทยากร : อ.พัชรี แช่มช้อย
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการทำงานเชิงรุก เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 วิทยากร : อ.พัชรี แช่มช้อย


read more


บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการขายแบบเพิ่มมูลค่า Value Selling (ต่อเนื่อง) เมื่อวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557 วิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการขายแบบเพิ่มมูลค่า Value Selling (ต่อเนื่อง) เมื่อวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557 วิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง


read more


      Page 48 of 99