Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา


บริษัท สยามยามาโตะ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง Strengthening Warehouse Management Solutions เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
บริษัท สยามยามาโตะ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง Strengthening Warehouse Management Solutions เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์


read more


บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร พลังแห่งการสร้างทีมและการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน เมื่อวันศุกร์ัที่ 25 ตุลาคม 2556 วิทยกร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง และทีมงาม
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร พลังแห่งการสร้างทีมและการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน เมื่อวันศุกร์ัที่ 25 ตุลาคม 2556 วิทยกร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง และทีมงาม


read more


ภาพบรรยากาศ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Team Buliding \
ภาพบรรยากาศ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Team Buliding \" We R TT&T \" (รุ่นที่ 3) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ


read more


บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและเทคนิคการขายที่ทรงประสิทธิภาพ Effective Sales Planning & Techniques เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2556 วิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและเทคนิคการขายที่ทรงประสิทธิภาพ Effective Sales Planning & Techniques เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2556 วิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง


read more


บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร People Management For Manager เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 วิทยากร : อ.ภานุวัฒน์ ตรังคานุวัฒน์
บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร People Management For Manager เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 วิทยากร : อ.ภานุวัฒน์ ตรังคานุวัฒน์


read more


      Page 50 of 86