Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร พลังแห่งการสร้างทีมและการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน เมื่อวันศุกร์ัที่ 25 ตุลาคม 2556 วิทยกร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง และทีมงาม