Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์