Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

โรงเรียน บางกอกพัฒนา อบรมหลักสูตร การส่งเสริมทักษะและความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ แผนก แม่บ้าน เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 57 วิทยากร : อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย และ อาจารย์ กัลยาณี โตเขียว