Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

โรงเรียนบางกอกพัฒนา จัดอบรมหลักศูตร การเสริมสร้างแม่บ้านมืออาชีพด้วยวิธี 7Q เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2557 อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย และ อาจารย์ กัลยาณี โตเขียว