Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


บริหารงานบริการ


  • เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

    หากคุณคิดว่า การขายสินค้าต่อหน้าลูกค้านั้นไม่ง่าย การขายผ่านโทรศัพท์ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ คุณจะทำอย่างไรหรือควร จะพูดอย่างไรหากลูกค้าบอกว่ายุ่งมากและวางสายไปอย่างง่ายดาย เทคนิคต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณปิดการขายทางโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้น    read more
      Page 2 of 2