Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

เคล็ดลับสื่อสารในองค์กรฉบับมือโปร

เปิดช่องทางให้พนักงานได้สื่อสารกับผู้บริหาร
ลึก ๆ แล้วพนักงานทุกคนอยากที่จะมีส่วนร่วม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งการบอกเล่าปัญหาให้ผู้บริหารได้รับรู้ ฉะนั้นการเปิดช่องทางให้พนักงานได้มีโอกาสสื่อสารกับผู้บริหาร เป็นการทำให้พนักงานรู้สึกแน่นแฟ้นเป็นปึกแผ่นกับองค์กรมากยิ่งขึ้น


ให้เหตุผลกับทุกความเห็นที่ถูกปฏิเสธ
เมื่อมีความเห็นต่าง ผู้บริหารต้องให้เหตุผลกับพนักงานด้วยว่าเพราะอะไร ไม่ใช่เพียงแค่ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับความคิดเห็นแล้วบอกเพียงแค่จะนำความคิดเห็นนั้นไปพิจารณา การทำแบบนี้ถือเป็นการไม่ใส่ใจกับความคิดเห็นของพนักงานแล้วจะทำให้ความผูกพันหรือความภักดีกับองค์กรลดน้อยลงไปด้วย


ชมเชยพนักงานที่ทำความดีความชอบให้องค์กร
สำหรับพนักงานที่ทำความดีความชอบให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจโดยตรงหรือในแง่ของจริยธรรมในการทำงานที่เห็นเป็นรูปธรรม ผู้บริหารควรกล่าวชมเชยพนักงานเหล่านั้นให้ทั้งองค์กรรับรู้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและแสดงให้พนักงานได้ทราบว่าองค์กรใส่ใจการทำงาน และการประพฤติปฏิบัติตัวของพนักงานทุกๆคน


การใช้ช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์
ในยุคที่อินเทอร์เน็ตครองเมืองแบบนี้ โลกออนไลน์จะทำให้การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยองค์กรสามารถสร้างช่องทางการสื่อสารที่เป็นสังคมออนไลน์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็นต่อกันได้สะดวกรวดเร็ว และสร้างความรู้สึกถึงความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น


การประชุมแบบไม่เป็นทางการ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ก็คือการประชุมที่ไม่มีวาระการประชุม หรือพูดง่าย ๆว่าเป็นการพูดคุยถามไถ่อัพเดทงาน หรือปัญหาที่พบในการทำงาน ณ ขณะนั้น และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้น ระหว่างตัวของผู้บริหารกับพนักงาน หรือหัวหน้างานกับตัวพนักงานก็ตาม

หากองค์กรมีการสื่อสารที่ดีและเข้มแข็ง ความผูกพันและความภักดีในองค์กรก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นแล้วทางองค์กรเอง ผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสาร เพื่อองค์กรที่ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจาก
Adecco Thailand www.adecco.co.th