Training Course

การสื่อสาร E-mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ - Smart E-mail  Communication

E-mail มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในทุก ๆ องค์กร จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นสละสลวยและมีความเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงาน

การจะก้าวขึ้นสู่ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือตำแหน่งผู้บริหารที่สูงขึ้นนั้น มิใช่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบและการบริหารงานที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดการยอมรับ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
หลักสูตรตัวอย่างสำหรับ In-House Training

ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ - Systematic Planning & Problem Solving

การทำงานในแต่ละวันเราจะต้องเผชิญกับปัญหาและจำเป็นต้องทำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่ที่เรารับรับผิดชอบมาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางครั้งปัญหาที่เจอเป็นเรื่องเดิม ๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือข้อร้องเรียนในการบริการ - HIGH IMPACT SERVICE & CALL COMPLAINT HANDLING

ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการบริการที่แตกต่างจากการให้บริการในช่องทางอื่นทั่วไป เพื่อให้พร้อมที่จะบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าหรือกรณีต้องรับมือกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
How to Successfully Analyse and Approach your Customers Right from the First Time

ในการติดต่อเชิงธรุกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Face-to-Face หรือ แบบ Virtual การสร้างความประทับใจและเข้าถึงลูกค้าในการพบกันครั้งแรก เป็นสิ่งที่พนักงานขายหรือทีมงานที่ต้องนำเสนอสินค้าและบริการคาดหวังไว้ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เราก็สามารถตระเตรียมความพร้อม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ - Collaborative Communication for Hybrid Working

ในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ องค์กรให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work form Home) สลับกับการเข้าทำงานในสำนักงาน (Hybrid Working) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคโควิด โดยใช้เทคโนโลยีให้เราได้สื่อสารระยะไกล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ - Analytical Thinking for Effective Decision Making

ในศตวรรษที่ 21 บุคลการในองค์กรหลาย ๆ ตำแหน่งต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีที่อาจมาแทนที่การทำงานของตนเอง การปรับตัวที่สำคัญและจะสร้างความได้เปรียบแก่บุคลากรได้ คือ การมีทักษะการคิดที่ถูกต้อง ซึ่งเทคโนโลยียังไม่อาจเอาชนะได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
พลังแห่งการทำงานเป็นทีม - TEAM SYNERGY

รูปแบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถสร้างประโยชน์อย่างมากในองค์กร และสามารถขับเคลื่อนองค์กรก้าวผ่านวิกฤติไปสู่ความสำเร็จได้ คือการทำงานเป็นทีม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำยุคศตวรรษที่ 21 - 21st Century Leadership

ท่ามกลางความผันผวนของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีหน้าที่และบทบาทอันสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร ดังนั้น ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเข้าใจในบทบาทของตนและมีทักษะในการสอนหรือโค้ชชิ่งทีมงานให้เก่งงาน เก่งคนไปพร้อม ๆ กัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา