Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ ( Professional Transportation Management )


การจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Supply chain concept) การสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ระหว่างกัน (Team relationships) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เทคโนโลยีและกลยุทธ์การขนส่ง
        ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า โดยวิเคราะห์เจาะลึกทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้น พร้อมตีแผ่เทคนิคด้วยตัวอย่างจากประสบการณจริงในวงการโลจิสติกส์ เพื่อท่านสามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เนื้อหาหลักสูตร
1. การขนส่ง การจัดการและวิวัฒนาการของการขนส่ง 
    - ความหมายและข้อแตกต่างของ Transportation, Logistics และ Supply Chain Management
    - ขอบเขตและหน้าที่การขนส่ง
    - เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง
2. ทางเลือก (Mode) ของการขนส่ง
    -  การขนส่งทางบก
    - การขนส่งทางน้ำ
    - การขนส่งทางอากาศ
    - การขนส่งทางท่อ
    - รูปแบบของการบริการขนส่ง
3. ศูนย์การกระจายสินค้า Distribution Center
    - 7 องค์ประกอบหลักของระบบการกระจายสินค้า
    - การจัดการคลังสินค้าประเภท “Cross-Dock” 
    - ลักษณะโครงข่ายของการขนส่งสินค้า
    - การสร้างโครงข่ายการขนส่ง
4. 10 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่ง
    - ต้นทุนสาคัญของกานขนส่ง
5. กลยุทธ์เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่ง
    - การตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่ง
    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคาค่าขนส่ง
    - การกาหนดอัตราค่าบริการขนส่ง
    - โครงสร้างต้นทุนการขนส่ง
    - ระบบการบริหารจัดการการขนส่ง
6. กลยุทธ์การบริหารการขนส่ง
    - ช่องทางการกระจายสินค้า
    - ปัญหาของการขนส่ง
    - หน้าที่ของผู้บริหารการขนส่ง
    - การวางแผนการขนส่ง
    - เทคนิคในการกาหนดเส้นทางการขนส่ง
7. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง
8. การขนส่งในอนาคตเพื่อ AEC
9. KPI และ Case Study
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร

- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์, ซัพพลาย เชน, การขนส่งและนำเข้า-ส่งออก
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์, ซัพพลาย เชน, การขนส่งและนำเข้า-ส่งออก
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ

อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
- อดีต  Logistics Manager - CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd
-  อดีต  Assistant General Manager –  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานโลจิสติกส์ซัพพลายเชน มากกว่า 20 ปี
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
บรรยาย + กรณีศึกษา + Workshop
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง)) 
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล
4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม