Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การลดของเสียให้ได้ KPI ด้วยเทคนิค “ของเสียเป็นศูนย์” (Towards Achieving Zero Defect)


        ของเสียนับเป็นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากบริษัทจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากขึ้น จากการผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ เพื่อมาทดแทนตัวที่เป็นของเสียนั้น รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนในด้านวัตถุดิบ แรงงานคน การสึกหรอของเครื่องจักร และการทำลายของเสียนั้น หรือการเพิ่มขั้นตอนเพื่อให้นำของเสียนั้นกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นการทำให้ของเสียเป็นศูนย์ก็จะเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง แน่นอน เราอาจจะทำให้ของเสียเป็นศูนย์ในสายการผลิตไม่ได้ แต่เราทำให้มันลดลงได้ ลดลงจนใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดนั่นเอง หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียให้เป็นศูนย์ ซึ่งเป็น KPI หลักที่สำคัญตัวหนึ่งของฝ่ายผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักการของเทคนิคการทำของเสียให้เป็นศูนย์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการดำเนินการของเทคนิคการทำของเสียให้เป็นศูนย์ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันปรับปรุงและลดของเสียให้เป็นศูนย์
เนื้อหาหลักสูตร

    1. แนวคิดและขั้นตอนในการทำให้ของเสียเป็นศูนย์

    2. การสร้างสายการผลิตที่ไม่มีของเสีย

    3. การค้นหาปัญหาและกำหนดหัวข้อของเสีย

    4. การกำหนดเป้าหมาย

    5. การสำรวจสภาพ และ การวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุของของเสีย

    6. การกำจัดของเสีย

    7. การป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย

ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
• พนักงานระดับหัวหน้างาน, หัวหน้าส่วน
• ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิต
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                                 อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์
  - อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร  
  (Engineering Manager in HGA New Product Technology)
  - อดีต วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
การบรรยาย + กิจกรรมกลุ่ม+ Workshop ต่างๆ  โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.0009.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง กรุงเทพฯ)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล
4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
โบรชัวร์หลักสูตร
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม