Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


จุดพลังแห่งความสุข... เสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต (Spark up “Well-Being Mind”)


      เป็นที่เห็นพ้องตรงกันว่าในการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทุกวันๆ ทำให้เกิดความเครียดในการทำงานสูง ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมา เช่น สุขภาพแย่ลง ความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงาน ที่บ้านแย่ลง ไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ การสื่อสาร การบริการแย่ลง ส่งผลให้เกิดปัญหามากขึ้น และกลายเป็นแรงปฏิกิริยาย้อนกลับมาที่ตนเองให้ยิ่งเครียดขึ้นๆ  คุณคงไม่อยากเห็น พนักงานของคุณทำงานด้วยความเครียด และไม่มีความสุขเป็นแน่ ทำอย่างไรจึงจะสามารถช่วยเขาเหล่านั้นให้สามารถบริหารความเครียดได้ เพื่อพนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และดึงเอาศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน บรรยากาศของการทำงาน การประสานงาน การสื่อสาร รวมทั้ง ผลลัพธ์ในการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี้คือเป้าหมายของหลักสูตรนี้
  ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อท่านจะได้เรียนรู้เทคนิค “ศาสตร์แห่งความสุข” เคล็ดลับการสร้างความสุข เพิ่มพลังให้แก่ตนเอง เพื่อดึงเอาศักยภาพที่เป็นเลิศออกมาใช้ในการดำเนินชีวิต ก้าวสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ ...
เนื้อหาหลักสูตร
1. วิเคราะห์ และ ทำความเข้าใจ ความเครียด งาน และ ตนเอง
2. สาเหตุของความเครียด
3. ผลกระทบของความเครียดต่อชีวิต
4. เทคนิคการใช้ความเครียดให้เป็นประโยชน์
5. ความคิดเชิงบวก : ชนะความเครียด สร้างความสุข
6. ความสำคัญของทัศนคติเชิงบวก
7. กฎแห่ง ต้นเหตุ และ ผลลัพธ์
8. แนวทางการสร้างทัศนคติเชิงบวก สู่การสร้างความสุขในการทำงาน
     “เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
    • แนวคิดสร้างความสุข เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต จาก “แม่ติ๋ว” & “ท่าน ว.”
    • แนวคิดสร้างความสุข สร้างแรงบันดาลใจ จาก “Nick Vucijij” &  “Hoyt Team”
9. แนวทางการสร้างสุข ด้วยการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
    • E.Q. with Smile
    • S : Self Awareness
    • M : Manage Emotion
    • I : Innovate Inspiration
    • L : Listen with head & heart
    • E : Enhance social skill
10. สรุป คำถาม คำตอบ
   มุ่งเน้นการสัมมนาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
  ผู้เข้าอบรมจะเต็มเปี่ยมด้วยสาระ ความรู้ ความสนุกสนานต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกำลังใจ แรงบันดาลใจที่วิทยากรได้สอดแทรกให้ตลอดการฝึกอบรม
-  สร้างบรรยากาศ แห่งการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน เป็นกันเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก
-  สร้างทัศนะคติเชิงบวกแก่ผู้เข้าอบรม
-  กระตุ้นให้พนักงานตอบคำถาม และ แสดงความคิดเห็น
-  สอดแทรกบทเรียนการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
-  สอดแทรกบทเรียนของการให้บริการ
-  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้เข้าอบรม
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วิทยากร
 -
อ.ไววิทย์ แสงอลังการ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Service และ CRM
  • อดีตผู้บริหาร บ. Federal Express (FedEx)
  • อดีตผู้บริหาร บ. AIS
  • อดีตผู้บริหาร บ. Chevalier
  • อดีตวิศวกรควบคุมการสื่อสารดาวเทียม บมจ. ดาวเทียมไทยคม
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Interactive Training) โดย
- ใช้เกมส์ และ สันทนาการประกอบการบรรยาย
- เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
- แบ่งกลุ่มอภิปราย
-
สถานที่อบรม -
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา - - - -
นิติบุคคล - - - -