Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การคิดเชิงบวกเพื่อความเป็นเลิศ (Positive Thinking for Excellence)


         ในปัจจุบันหลายองค์กรมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ รวมถึงความรู้และเทคโนโลยีต่างๆอย่างมาก แต่พนักงานในองค์กรกลับไม่มีความผูกพันในองค์กร และมองว่าองค์กรเป็นเพียงที่ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเท่านั้น ซึ่งในระยะยาวทัศนคติเช่นนี้อาจทำให้ผลิตภาพ และการพัฒนาองค์กรในภาพรวมไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เนื่องจากคนในองค์กรไม่ประสานใจเป็นหนึ่งเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น องค์กรทุกแห่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นคงในใจ ต้องทำงานอย่างหนัก ขาดความสุขในการทำงานร่วมกัน และขาดความสุขในการดำเนินชีวิต แต่ถ้าพนักงานแต่ละคนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มองชีวิตมีความหวัง เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของตน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงาน เป็นผู้ที่มีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ พนักงานเหล่านี้ย่อมทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี รับฟัง คอยเติมพลังใจให้แก่กันและกัน ก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทีมที่ดีหลายๆทีมมารวมกัน ย่อมนำองค์กรไปสู่สังคมสุขภาวะ เป็นองค์กรน่าอยู่ พนักงานมีความสุข ทำงานได้สําเร็จ มีประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ให้แก่พนักงานภายในองค์กร
 2. พนักงานสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเองเพื่อพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุข
 3. เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
 4. สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในองค์กรมากขึ้น และขยายผลส่งต่อให้เพื่อนร่วมองค์กร
 5. เพื่อให้องค์กรสร้างเสริมการมีวัฒนธรรมคนต้นแบบ (Idol) ในด้าน Positive Thinking และพนักงานใหม่ได้นำมาเป็นแบบอย่าง
 6. สามารถทราบถึงระดับของการควบคุมอารมณ์ (EQ) และวิธีการบริหารจัดการด้านอารมณ์ทางลบ และความเครียด
เนื้อหาหลักสูตร
Session 1 :
     1. กรณีศึกษา: อิทธิพลของความคิดเชิงบวกแบบสร้างสรรค์ ต่อความสําเร็จระดับโลก ศึกษาค่านิยม และคุณค่าขององค์กร และค่านิยม แนวคิดในการทำงานของผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละท่าน
 วัตถุประสงค์ในการบรรยาย: 
     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาความคิด เชิงบวกแบบสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จในการทำงาน และ ชีวิต ความคิดเชิงบวกแบบสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ถึงค่านิยม และคุณค่าขององค์กร และค่านิยม แนวคิดในการทำงานของผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละท่าน

กิจกรรม
การวิเคราะห์บุคลิกภาพภายในของตนเองเพื่อความสําเร็จ คุณมีสไตล์แบบไหน ใจของคุณคิดแบบใด (ร่วมทำแบบทดสอบ) 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 • เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกภาพภายในของตน จุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุง 
 • เพื่อทราบบุคลิกภายในของเพื่อน เพื่อการปรับใช้ในการสื่อสาร ติดต่อ และการทำงานร่วมกัน
      2. ทราบเสียงภายในใจของตน (Inner Voice) ด้วย Model Being +Knowing +Doing =Having เพื่อชีวิตที่คิดบวกเชิงสร้างสรรค์ 
 วัตถุประสงค์ในการบรรยาย: 
  • เพื่อให้เข้าใจ Model Being
  • เพื่อนำModel Being มาพัฒนาความคิดเชิงบวกให้กับตนเองได้ 
กิจกรรม Your Inner Voice 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  • เพื่อเชื่อมโยงค่านิยมขององค์กร และค่านิยมของแต่ละท่านให้สอดคล้องกันเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข และมีทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประเมินคุณค่าขององค์กรของตน และเพื่อสร้างการรับรู้ความคิดเชิงบวกต่อองค์กร และตนเองไปสู่ผู้อื่นรอบข้าง

Session 2 : 
      3. คุณสมบัติ 9 ประการของผู้มีความคิดและทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ 
 วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
  • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดและทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ของผู้เข้าอบรม
กิจกรรม เลือกจุดเด่น เน้นจุดแข็ง 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  • เพื่อตรวจสอบจุดเด่น หรือจุดแข็ง ของตนเพื่อสร้างพลังแห่งการให้ประโยชน์และการพัฒนา จากจุดเด่น หรือจุดแข็ง นั้นๆของตน และเพื่อพัฒนาใช้จุดแข็งของตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กรอย่างเต็มความสามารถ
     4. จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่พบกันในครั้งแรก รู้จักทักทายสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การใช้คำพูดเชิงบวก ในงานและชีวิตประจำวัน
 วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและเข้าใจถึงรูปแบบจิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นและการใช้คำพูดเชิงบวก กิจกรรม การใช้คำพูดเชิงบวก 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  • เพื่อปรับปรุงคำพูดให้เป็นเชิงบวกและน่าฟัง 
     5. วิธีการทราบจุดเด่นและจุดแข็งในตนเองของท่าน และพัฒนาเพื่อเป็นชีวิตที่สามารค้นหา ทักษะที่เด่น (Skill) ความรู้ (Knowledge) ที่เราชอบสนใจ และมีอยู่มาก และที่สําคัญที่สุดคือ พรสวรรค์ (Talent) หรือสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ ทั่วไป
กิจกรรม ค้นหาจุดแข็งของเราเอง ด้วยการทำแบบทดสอบหา ทักษะที่เด่น (Skill) ความรู้ (Knowledge) ที่เราชอบสนใจ และ พรสวรรค์ (Talent)

Session 3 : 
     6. หลักการสร้าง TRUST ด้วยพลังจิตใต้สํานึก (Sub-Conscious Mind)สร้างความเชื่อมั่นในตนเองเชิงบวก และสร้างความไว้วางใจในทีมงาน และองค์กร เพื่อให้เกิดพลังแห่งทีมทัศนคติบวกซึ่งส่งผลให้การทำงานราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรม ฝึก Inner Talk & Share 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  • เพื่อพูดจากความคิดภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง TRUST การผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจ รวมถึงเสริมพลังบวกเพื่อให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้นในองค์กร
กิจกรรม In & Out ด้วยพลังจิตใต้สํานึก 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  • เพื่อฝึกปฏิบัติถึงวิธีการรับความคิดเชิงบวก และการให้ความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์แก่คนอื่น (ผ่านภาษาพูด นํ้าเสียงและภาษากาย) 
     7. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ของคุณด้วยศาสตร์ พลังจิตใต้สํานึก และ NLP (Neuro-Linguistic Programming) เช่น Self Talk , Affirmation ฯลฯ เพื่อกระตุ้นจูงใจตนเอง รวมถึงทีมงานยามท้อแท้ หรือหมดกำลังใจ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการได้พูด ออกความเห็น และเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้ 
 วัตถุประสงค์ในการบรรยาย: 
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีคิดเชิงบวก ทั้งจากภายในสู่ภายนอก
  • เพื่อใช้กระตุ้นจูงใจ ให้กำลังใจแก่ตนเอง และคนรอบข้าง
  • เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจ การยอมรับผู้อื่นมากขึ้น
กิจกรรม นั่งล้อมวง สุนทรียสนทนา (Dialogue) 
 วัตถุประสงค์กิจกรรม 
  • เพื่อดุลยภาพของจิตใจ และพัฒนา EQ ให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และความรู้สึกที่แสดงออก การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

Session 4 : 
     8. ร่วมทำแบบประเมิน EQ และทำกิจกรรม Strength &The SMART idol
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
  • เพื่อให้ทราบถึงระดับ EQ ของตน และได้ทราบถึง มุมมองด้านการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ของเราจากบุคคลอื่นๆที่เข้าร่วมอบรม
     9. หลัก 3 O (OPEN , OPPORTUNITY , OPTIMIST) เพื่อการพัฒนาชีวิตคิดบวกที่ยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ในการบรรยาย: 
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลัก 3 O ไปประยุกต์ใช้การพัฒนาชีวิตคิดบวกที่ยั่งยืน
กิจกรรม Impressive Note 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 
• เพื่อบันทึกความสุข ความประทับใจ ความชื่นชม ที่เกิดขึ้นและน่าจดจำไว้ใช้ให้กำลังใจแก่ตนเอง รวมถึงผู้อื่นในยามที่ต้องการ 
 
สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ได้ทราบจุดเด่นและจุดแข็งในตนเองของท่าน และพัฒนาเพื่อเป็นชีวิตที่สามารค้นหา ทักษะที่เด่น (Skill) ความรู้ (Knowledge) ที่เราชอบสนใจ และมีอยู่มาก และที่สําคัญที่สุดคือ พรสวรรค์ (Talent) หรือสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ ทั่วไป
 2. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการมองด้านบวก รวมถึงการบริหาร EQ เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัวและองค์กร
 3. ผู้เข้าอบรมเลือกใช้ความคิดเชิงบวก แบบสร้างสรรค์ที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรคปัญหา
 4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 5. ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้ รวมถึงเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและการทำงาน
รูปแบบการอบรม
วิทยากร

  การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกาย สมองและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอกและภายใน
5. สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนต์ดีมีบทเรียน

                      อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
    ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(MBA) วิชาเอก การตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เกรดเฉลี่ย 3.9
  ปัจจุบัน : วิทยากร และที่ปรึกษา รับเชิญในการบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารจัดการองค์กร, บริหารทรัพยากรบุคคล, บุคลิกภาพ, การสื่อสาร, การนำเสนอ, การบริการ CRM&CEM และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
  ประวัติการทำงาน
   • ผู้อำนวยการ และวิทยากร รวมถึงครูผู้สอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว ชี่กง ศาสตร์เพื่อสุขภาพทางเลือกแบบจีน Mind Training และวิทยากรด้าน ศาสตร์บูรณาการ ของศูนย์ฯ - บริษัท ออลเอาท์ จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมด้านศาสตร์บูรณาการ)
   • Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์) – บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วันและเวลาอบรม
- พนักงานองค์กรทุกระดับ
1 วัน เวลา 09.00-16.00น