Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


AEC กับโลจิสติกส์ไทย ในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน (AEC and Logistics Thai for ASEAN Logistics Hub)


 

     AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์, อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้น สินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทาให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะโลจิสติกส์อย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว
     ยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์โดยอาศัยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ที่เอื้ออานวยทาให้สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นได้ไม่ยาก นัก เช่น เวียดนาม จีน สิงคโปร์ เป็นต้น สามารถอาศัยยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ดังกล่าวในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์อาเซียนในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ สมาชิกและไปยังตลาดโลกในอนาคตได้

เนื้อหาหลักสูตร
 1. AEC in 2558
    • เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของไทยกับประเทศอื่นใน ASEAN
    • อาเซียนสำคัญต่อไทยอย่างไร Advantage from AEC

2. AEC Blueprint - ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ AEC
    • ยุทธศาสตร์การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
    •ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
    •ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
    •ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

3.ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
    •อะไรจะเปลี่ยนไปใน AEC
    •FTA อาเซียนกับประเทศคู่ค้า
    •การใช้ประโยชน์จาก AEC

4.โอกาสและความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ AEC
    •มาตรการรองรับผลกระทบของภาครฐั 
    •AEC ได้หรือเสีย ?
    •ไทยพร้อมแล้วหรือยัง -- เตรียมรุกเตรียมรับ AEC

5.Logistics & Supply Chain Management ของประเทศไทย
    •การจัดการพัสดุหรือวัสดุดิบ - Material Management
    •การจัดการการกระจายสินค้า - Physical Distribution

6.Transportation Management กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
    •Air Management
    •Ocean Management
    •Truck Management

7.Cross Border Project by Truck
    •The Greater Mekong Subregion (GMS) Corridors
    •East - West Corridor Project

8.AEC 360 องศา กับ ทุกคำถาม คำตอบ ???
9.Case Study กรณีศึกษา
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร

- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์และนำเข้า-ส่งออก
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน  
- ผู้ประกอบการ SMEs ทุกอุตสาหกรรม
- นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
  - อดีต  Logistics Manager - CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd
-  อดีต  Assistant General Manager –  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
         - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานโลจิสติกส์ซัพพลายเชน มากกว่า 17 ปี
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
- บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
- กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
- Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง 
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรมเซนทรา เซ็นทรัล กรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท
4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม