Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ( Warehouse Safety Professional Management)


 

        ในปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทั้งสินค้าและบุคลากรในคลังสินค้าหรือโรงงานสูงมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากองค์กรที่ขาดการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยอย่างจริงจัง ทั้งทางด้านบุคลากร, งบประมาณ และเวลา ทำให้งานด้านความปลอดภัยไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการกำหนดนโยบาย รวมทั้ง การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
       การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ หลายครั้งเจ้าหน้าที่มีคำถามและข้อสงสัยถึง ความปลอดภัยของสินค้าและตัวบุคลากรเอง รวมถึงวิธีการและแนวทางที่จำเป็นในคลังสินค้าหรือโรงงาน และบ่อยครั้งเราพบว่า พนักงานคิกว่า การจัดการความปลอดภัยเป็นงานที่เพิ่มเติมและไม่จำเป็นในการทำงาน ในขณะเดียวกันนั้นเอง ยังมีพนักงานอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เข้าใจความสำคัญด้านความ ปลอดภัย มีระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนา ความปลอดภัยในใจเสมอตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวว่า เขาเหล่านั้นมีวิธีปฏิบัติงานอย่างไร และที่สำคัญที่สุด เขามีแนวคิดอย่างไร? จึงสามารถจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
  1. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า, โรงงานและในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
  2. เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ด้านการบริหารความปลอดภัยในการทำงานและบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  3. เพื่อให้สามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและสร้างความพึงใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้ง สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพ, ทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวม
  4. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความปลอดภัยและยังครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภัย TAPA, ISO28000 และ CT-PAT
เนื้อหาหลักสูตร
 
 
1. ความหมายและแนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 2. มาตรฐานในการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าหรือโรงงาน
 3. การจัดการความปลอดภัยของตัวอาคารคลังสินค้า
 4. ระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออกในพื้นที่
 5. กรรจัดการความปลอดภัยของเครื่องมือในคลังสินค้า
 6. การจัดการทางบุคคลของบุคคลภายใน
 7. การจัดการความปลอดภัยการขนส่ง
 8. การจัดทำขั้นตอนปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย
 9. การศึกษาและฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก
 10. การจัดการคลังสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายและสูญหาย
 11. การวิเคราะห์, การป้องกันและควบคุมอันตราย
 12. การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
 13. ขั้นตอนการปฏิบัติในการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ
 14. กลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย
 15. เทคโนโลยีและระบบในการรักษาความปลอดภัย
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร


- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์, หรือเจ้าของโรงงาน
- ฝ่ายบุคคล / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้บังคับบัญชาและผู้ทำงานด้านความปลอดภัยในคลังสินค้าหรือโรงงาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร, หัวหน้างานและ วิชาชีพ

อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
อดีตAssistant General Manager
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายงานโลจิสติกส์ซัพพลายเชน มากกว่า 17 ปี
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม

 - บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
 - กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
 - Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง 
 
วันพุธที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.0009.00-16.00
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม