Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Strengthening Warehouse Management Solutions).


การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost - Effectiveness) เพื่อส่งเสริมให้สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจะทำเช่นนั้นได้งานคลังสินค้า จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานใหม่ โดยการจัดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า (Non-Value Adding Activities) และขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าให้หมดไป
หากท่านเป็นผู้มีประสบปัญหาด้านการจัดเก็บและการบริหารคลังสินค้าเช่น
    # การจัดเก็บไม่เป็นระบบทาให้ยากต่อการค้นหาสินค้าและตรวจเช็คสินค้า
    # ปัญหาสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ (Shortage Stock) หรือมีมากเกินไป (Over Stock)
    # สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม
          
         ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้
จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่านได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. พื้นฐานและความหมายคลังสินค้า
         • คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง                             • ประเภทของคลังสินค้า
         • วัตถุอันตราย 9 ประเภท

 2. ประโยชน์การจัดการคลังสินค้า
        • การจัดการเพื่อลดสินค้าคงคลัง
               - กำจัดสินค้า Dead Stock                          - ส่งมอบให้ทันเวลา JIT / Kanban
               - ซื้อปริมาณที่เหมาะสมต่อครั้ง E                 - Lean Warehouse – Pull
               - ลดระยะเวลาส่งมอบสินค้าของคู่ค้า VMI
        • ปัจจัยที่ใช้ในกำหนดปริมาณของคลังสินค้า

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า

4. การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

5.การออกแบบคลังสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด
        • กลยุทธ์การจัดทำเลที่ตั้งคลังสินค้า                   • การจัดแบ่งพื้นที่ในคลังสินค้า
        • รูปแบบการวางสินค้า                                       • การจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า

6. เครื่องมือในคลังสินค้าที่จำเป็น

7. ต้นทุนคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
        • ต้นทุนวัสดุคงคลัง                                          • ต้นทุนของการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
        • ต้นทุนด้านการใช้พื้นที่เก็บ                              • ต้นทุนความเสี่ยง

8.การจัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า
        • Barcode                                                      • RFID (Radio Frequency Identification)
        • ระบบการจัดการคลังสินค้า WMS

ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วิทยากร
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์, คลังสินค้าและนำเข้า - ส่งออก
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์, คลังสินค้าและนำเข้า-ส่งออก
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
อดีตAssistant General Manager
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานโลจิสติกส์ซัพพลายเชน มากกว่า 20 ปี

รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
บรรยาย + กรณีศึกษา + Workshop

วันพุธที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น

สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม