Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


นวัตกรรม Logistics ก้าวสู่ยุค 4.0 (Logistics Thaiand 4.0)


  

            วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 20 ปี รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานแบบองค์รวม ให้เข้าใจนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบโลจิสติกส์ในเมืองไทยและสากลจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทุกคนเคยได้ยินคำว่า โลจิสติกส์ 4.0 ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ยุคใหม่ผ่านระบบและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพราะต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost - Effectiveness) เพื่อส่งเสริมให้สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานใหม่ เช่นการกำจัดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า (Non-Value Adding Activities) และขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกจุดของกระบวกการโลจิสติกส์ให้หมดไป พร้อมตีแผ่เทคนิคด้วยตัวอย่างจากประสบการณจริงในวงการโลจิสติกส์ เพื่อท่านสามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ และพัฒนาวงการโลจิสติกส์ไทยแข่งขันกับสากล โดยเฉพาะตลาด AEC เพื่อประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการทำงานด้าน Logistics & Supply Chain สมัยใหม่ เพื่อก้าวสู่ยุค 4.0
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบ Logistics & Supply Chain และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ สามารถนำองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัยเพียงพอไปปรับประยุกต์ใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื้อหาหลักสูตร
 
 
1. Introduction to Logistics & Supply Chain Management : ความรู้พื้นฐานในเรื่องกระบวนการโลจิสติกส์
     -  Warehouse Management
     -  Transportation Management
 
2. Cross Border Project by Truck 
     - The Greater Mekong Subregion (GMS) Corridors
     -  East - West Corridor Project
 
3. Lean and Green Logistics
     -  Productivity and Lean Thinking
     - 7 Wastes

4. AEC Blueprint - ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ AEC
     - ยุทธศาสตร์การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
     - ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
     - ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
     - ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

5. “Logistics สมัยใหม่มีอะไรมากกว่าที่คิด”
     - ความรู้พื้นฐานในเรื่องกระบวนการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน
     - Logistics Industry 4.0 Roadmap
     - New Logistics ในอนาคตภายใต้กฎเกณฑ์ AEC
     - Logistics 4.0 สร้างปัญหาแรงงานล้นตลาด (ตกงาน) จริงหรือไม่

6. ปรับกลยุทธ์สร้างนวัตกรรม Logistics ก้าวสู่ยุค 4.0
     - ทำไมต้อง Logistics 4.0 
     - 10 เทคโนโลยี กับ Smart Automation 
     - Logistics 4.0 บนตลาดของ Social Network 
     - บทสรุป รหัส “ประเทศไทย 4.0”
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร


- พนักงานผู้รับผิดชอบด้านโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน / ขนส่ง / จัดส่ง / คลังสินค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- พนักงานผู้รับผิดชอบในแผนกอื่น ๆ ที่สนใจความรู้ด้านโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน

อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
อดีตAssistant General Manager
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายงานโลจิสติกส์ซัพพลายเชน มากกว่า 20 ปี
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม

 - บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
 - กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
 - Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง 
 
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 124บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม