Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ทักษะความเป็นมืออาชีพในงานโลจิสติกส์ - Professional Skill for Logistics Business


   

       จากเปอร์เซ็นต์การแข่งขันในตลาดโลกทาให้หลาย ๆ ธุรกิจมีการตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์มีการปรับตัวกันครั้งใหญ่ และเปลี่ยนแผนธุรกิจเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค และลดขั้นตอนบางอย่างในการทางาน เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ด้วยการประหยัดต้นทุนและตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จาเป็นออก เพื่อให้บริษัทอยู่รอด และมีแนวโน้มว่าจะมีผลกาไรเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี

      การพัฒนาบุลคลากรทางด้านโลจิสติกส์นั้น นอกจากจะต้องพัฒนาทางด้านศักยภาพ บุคลิกภาพแล้ว การพัฒนาทางด้านกระบวนการทางความคิดก็เป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการทาง ด้านโลจิสติกส์ด้วย “คนเก่งสร้างไม่ยาก แต่คนดีนั้นหายาก” เพราะเป็นคุณลักษณะที่สอนกันไม่ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์นอกจากการวางแผนทางธุรกิจแล้ว ยังต้องวางแผนด้านบุคลากรเพื่อเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศด้วย

      การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ้งเน้นเรื่องการเรียนรู้ทักษะที่พนักงานกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ควรรู้และเข้าใจ โดยเน้นเรื่องของทักษะองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการวางแผน ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การบริหารการเงิน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจในลักษณะองค์รวมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และยิ่งไปกว่านั้นมีความสามารถในการสื่อสาร

เนื้อหาหลักสูตร

1. ภาพรวมและองค์ประกอบของงานโลจิสติกส์
 
2. ทักษะสาคัญเพื่อความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
 
3. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและภาษาต่างประเทศ (Managing client relationships)
    - ภาษาหลักที่ใช้สื่อสารในงานโลจิสติกส์
    - คำศัพท์เฉพาะสายงานที่จาเป็นต้องรู้
    - รู้เขา รู้เรา วัฒนธรรมการทางานของลูกค้าในและต่างประเทศ

4. ทักษะการสื่อสารด้านการเขียนและผู้ฟังที่ดี (Effective communication)

5. การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost control)
     - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคาค่าขนส่ง
     - การวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม (Activity Based Costing)
     - ลักษณะพิเศษของต้นทุนโลจิสติกส์
     - กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการขนส่ง

6. ความสามารถในการวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Ability to plan)
     - ทำไม KPI จึงไม่สาเร็จ
     - กิจกรรมจัดตั้ง OKR สาหรับงานโลจิสติกส์

7. การจัดการด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial management and IT knowledge)
     - 10 เทคโนโลยี กับ Smart Automation ด้วย IOT (Internet of Thing)

8. ความสามารถในการแก้ปัญหาและช่างสังเกต (Problem-solving ability)

9. การมีทัศนคติเชิงบวกและการชอบการเปลี่ยนแปลง (Attitude and Changing)

10. แรงจูงใจภายในตนเอง (Self-motivation)

11. คุณสมบัติเชิงบุคลิกภาพที่เน้นการมีคุณธรรมนาใจ (Personal integrity)

12. สรุปตลาดการค้าในอนาคต ใครจะอยู่หรือไป
       - ภายใต้ข้อกาหนด AEC
       - ประเทศจีน ประเทศที่ห้ามมองข้าม

ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร

- พนักงานแผนกโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน / คลังสินค้า / ขนส่ง และ/หรือ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ

อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
อดีตAssistant General Manager
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายงานโลจิสติกส์ซัพพลายเชน มากกว่า 20 ปี
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม

 - บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
 - กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
 - Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง 
 
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 124บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม