Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ (How to Make Effective Service Strategic)


          ปัจุบันนี้  หลายธุรกิจมีการแข่งขันด้านการตลาด และการบริการอย่างสูง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในงานบริการ (Service Strategic Planning) จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินงาน ให้การพัฒนาพนักงานให้มีใจบริการ การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อเป็นลูกค้าระยะยาว การวางแผนในการให้บริการกับลูกค้า วิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคและหลักการบริการที่ดีตลอดจนวิธีปฏิบัติจริงที่ได้ผลในการให้บริการ ตลอดจนการ แก้ไขข้อขัดแย้งในการให้บริการ  เพื่อก่อให้เกิด ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
           ดังคำที่กล่าวไว้ว่า “ไม่มีการบริการที่ดีที่สุด หากแต่เป็นบริการที่เหมาะสม และโดนใจลูกค้าที่สุด” หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านสามารถจัดการงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณ อีกทั้งมีการทำ workshop เพื่อช่วยคิดและแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการงานบริการ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการบริหารงานด้านการบริการ (Service Management)
2. เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารงานด้านการบริการได้ตรงตามวัตถุประสงค์
3. เพื่อให้สามารถสร้างคุณภาพและมาตรฐานในงานบริการ
4. เพื่อให้สามารถสร้างระบบการบริการที่ดีแก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายในได้
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความจริงของ “งานบริการ”
2. สูตรแห่งความสำเร็จ : กฎการให้บริการ
3. กำหนัดวิสัยทัศน์ (Vision)
4. การวางกลยุทธ์ (Strategy) ในงานบริการ
5. ความคาดหวังของลูกค้า : บันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จ
6. Service Management Model
7. ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จในการบริการลูกค้า
8. ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การให้บริการและแผนการปฏิบัติงาน (Service Strategy and Service Action Plan)
9. Knowledge Management
10. Complaint Management
11. การวัดและประเมินผลความสำเร็จด้านบริการ (Service KPI)
12. การประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยการบริการในการทำงาน
13. การสร้างวัฒนธรรมการบริการแก่องค์กร
14. สรุป ตอบคำถาม
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วิทยากร
- ผู้จัดการ / หัวหน้า / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน พัฒนาการตลาด และงานบริการ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อ.ไววิทย์ แสงอลังการ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านบริหารงานบริการ Service, CSR, CRM
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Interactive Training) โดย
- ใช้เกมส์ และ สันทนาการประกอบการบรรยาย
- เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
- แบ่งกลุ่มอภิปราย
-
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
- -
-
-
นิติบุคคล
- - - -
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม