Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


Train the Trainer (ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ)


          การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา "คน" ที่ดีที่สุด และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผน และเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจน โดยวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

           ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้่าใจในลักษณะการเรียนรู้ของเข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมตลอดจน กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยาและทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระ ตุ้น ส่งเสริม ให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
2. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ในการเป็นวิทยากร
3. สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ สร้างความมั่นใจให้กับตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากร เพื่อทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง
5. สามารถโน้มน้าวใจ และชนะใจผู้ฟังได้
เนื้อหาหลักสูตร
@ ความหมาย และ ความสำคัญเกี่ยวกับ การ Training
@ เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 
@ เคล็ดลับ & เทคนิค ในการ training อย่างมีประสิทธิภาพ
    o จรรยาบรรณวิทยากร
    o การเตรียมโครงเรื่อง
    o การเตรียมตัว
    o การสร้างความเชื่อมั่น และ ชนะความประหม่า
    o การแต่งกาย
    o การปรากฏตัว
    o การใช้สายตา และท่าทาง
    o การใช้เสียง
    o การสร้างเอกลักษณ์
    o การพูดจูงใจ และชักชวน
    o การสร้างบรรยากาศ และ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
@ กฎ 12 ข้อ พูดให้ผู้ฟังชื่นชอบ
@ เทคนิคการใช้ PowerPoint Presentation
@ การประเมินผล
@ แนวทางในการพัฒนาตนเองให้ เป็น Trainer ที่ดีต่อๆ ไปการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
@ การจัดการกับคำถามและ ข้อเสนอแนะ
@ ฝีกปฏิบัติการนำเสนอ พร้อม วิทยากรประเมินผลรายบุคคล
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
  • พนักงานทุกระดับที่มีความสนใจและมีโอกาสที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากร (Trainer)
อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
วิทยากรด้าน Customer Service และ CRM
วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันต่าง ๆ

 
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
การบรรยาย + กิจกรรมกลุ่ม+ WorkShop ต่างๆ 
โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต
-
สถานที่อบรม
-