Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


พลังแห่งทัศนคติเชิงบวก สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต (Build up Positive Thinking for Success)


ในยุคสมัยแห่งการเรียนรู้ก้าวล่วงมาถึง ณ วันนี้ ....
     “การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของประวัติศาสตร์มนุษย์ คือ ... คุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดอยู่เสมอ...”
จากการศึกษา ค้นคว้า และ พัฒนาตนเองอย่างหนัก ... ทำให้ผมตระหนักว่า เทคนิคหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา นำพาเราไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข อย่างเห็นผลทันตานั้นคือ การคิดเชิงบวก นั้นเอง ดั่งวลีที่ว่า 
               ATTITUDE is Everything… Change your Attitude … And you change your Life !!!
    
เมื่อไร ที่เราเปลี่ยนความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไป เมื่ออารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยน คำพูดและการกระทำของเราจะเปลี่ยนไป
     ดังนั้น เนื้อหานี้จะแสดงให้เห็นว่า หากคุณต้องการพัฒนาการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการทำงานร่วมกัน จุดเริ่มต้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาทัศนคติให้เป็นเชิงบวก นั่นเอง
     ผมตระหนักดีว่า การบรรลุประสิทธิผลการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะเนื้อหาในเชิงวิชาการ ทฤษฎีต่างๆ แต่หลักสูตรนี้จะบรรลุประสิทธิผลสูงสุด ต้องเกิดการความรู้สึกที่เปี่ยมด้วยกำลังใจ จนเกิดแรงบันดาลใจที่ต้องการจะไปถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จ ...
     ดังนั้น ผมจึงได้เตรียมกำลังใจ แรงบันดาลใจ ด้วยตัวอย่างบุคคลแห่งความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกๆท่าน เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง สร้างความฉลาดทางอารมณ์ เปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก ... เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป...

วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญและแนวทางการพัฒนาความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงบวก
3. เพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางความคิดเชิงบวก
4. เพื่อกระตุ้นให้นำความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการปรับปรุงงานและการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้น และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เนื้อหาหลักสูตร
Module 1: ความสำคัญของทัศนคติเชิงบวก 
     • ความสำคัญของทัศนคติเชิงบวก
     • ความคิดเชิงบวก สร้างความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างไร ?
     • กฎแห่ง ต้นเหตุ และ ผลลัพธ์
     • แนวทางการสร้างทัศนคติเชิงบวก
          “เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
     • เคล็ดลับในการสร้างความสุขง่ายๆ
     • แนวคิดบริหารอารมณ์ เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต จาก “แม่ติ๋ว
     • แนวคิดบริหารอามรณ์ สร้างแรงบันดาลใจ จาก “Nick Vucijij” & “Hoyt Team”
     • แนวทางฝึกพัฒนาตนเองให้มีความสุข และ สร้างพลังในการทำงาน
Module 2: จากทัศนคติเชิงบวก สู่การสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
     • ลักษณะของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
     • การสื่อสาร นำไปสู่การสร้างความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม
     • ทัศนคติเชิงบวก จุดเริ่มต้นแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
     • สรุป คำถาม คำตอบ
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วิทยากร
- พนักงานองค์กรทุกระดับ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อ.ไววิทย์ แสงอลังการ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านบริหารงานบริการ Service, CSR, CRM
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
• วิทยากรเน้นพูดจูงใจและจุดประกายให้เกิดกำลังใจที่อยากจะพัฒนาตนเอง มุ่งสู่ความสำเร็จ
• มีกิจกรรม/เกมส์ ประกอบการสัมมนา เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
-
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
- -
-
-
นิติบุคคล
- - - -
โบรชัวร์หลักสูตร
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม