Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Positive Attitude for Efficiency Team Work)


         ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ถึงทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการทำงานเป็นทีม การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันภายในและข้ามหน่วยงาน เพราะเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพียงลำพัง รวมถึงพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมที่จะสามารถนำพาหรือผลักดันองค์กรให้ไปในแนวทางที่ต้องการ เนื้อหาในหลักสูตรจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน การยอมรับความแตกต่างของบุคคลและองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
            ที่สำคัญยิ่งคือ...ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) รวมทั้งการจัดการ EQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กันด้วย โดยการอบรมจะเน้นจากกิจกรรมหรือ Workshop ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อการฝึกปฏิบัติภายในห้องและนำข้อคิดที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบเป็นทีมและการยอมรับที่เปิดกว้างขึ้นและพร้อมที่จะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการและจิตวิทยาของการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือภายในทีมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานของตนเอง
5. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดีของทีม
6. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการของการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายของทีมและองค์ประกอบของทีมงาน
2. องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
4. บัญญัติ 10 ประการ การทำงานเป็นทีม
5. ความสำคัญของหัวหน้าทีม ระหว่างผู้จัดการ Manager และผู้นำ Leader
6. สาเหตุของการเกิดข้อขัดแย้งของทีม และการขจัดข้อขัดแย้ง
7. ดัชนีชี้วัดคุณภาพระดับการให้บริการ KPI – Key Performance Indicator
8. Vision & Mission ในส่วนองค์กรและ SWOT ส่วนบุคคล
9. เทคนิค PDCA และ KAIZEN
10. เปลี่ยนกรอบความคิด และ ทัศนคติ
11. Case Study
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วิทยากร

- พนักงานองค์กรทุกระดับ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
Assistant General Manager
Yusen Air & Sea Service (Thailand) Co., Ltd
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
บรรยาย + กรณีศึกษา + Workshop
 
สถานที่อบรม
โรงแรมไอบิส แบงค็อค นานา ถนนสุขุมวิท ซอย 4 / นานาใต้
(สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ทางออก 2)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
3,500บาท 245บาท
-
3,745บาท
นิติบุคคล
3,500บาท 245บาท 105บาท 3,640บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม