Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effecitve Communication & Coordination Techniques)


         ในองค์กรหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบด้วยพนักงานและหน่วยงานจำนวนมาก การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยง่ายดาย ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานของในองค์กรของท่าน มีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ ลดปัญหาการทำงาน ทำให้การทำงานราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จด้วยดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยวิธีการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน
3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
เนื้อหาหลักสูตร
1. การความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
    - ความจำเป็นและองค์ประกอบของการสื่อสาร
    - ความจำเป็นและองค์ประกอบของการประสานงาน
2. บรรยากาศดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็สร้างได้ง่ายๆ
    - เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน
    - เทคนิค 101
3. รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนา
    - ทำไมการพัฒนาต้องเริ่มที่ตนเอง
    - การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
    - หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์
4. 7 หัวใจหลักกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
    - 7 หัวใจหลักกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
    - เทคนิคการแก้ปัญหาเรื่องการประสานงาน
5. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
    - เทคนิคการประสานใจ
    - เทคนิคการระงับความโกรธ
    - เทคนิคการหยุดนินทาว่าร้าย
6. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
    - แบ่งกลุ่มตามผลกิจกรรม
    - การประยุกต์ทักษะที่ได้เรียนเพื่อสร้างผลงาน
    - นำเสนอผลงาน
    - วิทยากรให้คำแนะนำ
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วิทยากร
- พนักงานองค์กรทุกระดับ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อ.พัชรี แช่มช้อย
วิทยากรผู้ชำนาญด้านการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
การบรรยาย + กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในเกมส์ + Case Study + workshop ต่าง ๆ โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
-
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
- -
-
-
นิติบุคคล
- - - -