Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย PowerPoint (Professional Data Analysis Presenting by PowerPoint)


       งานนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า Presentation เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการสื่อสารและมีผลทำให้กระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความพิถีพิถันในรายละเอียดต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังต้องรู้จักจัดการกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ออกแบบงานนำเสนอ โดยจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานที่เราต้องการนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่าย
หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงผลผ่าน PowerPoint สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการเตรียมงานนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลผ่าน PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดทำงานนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
เนื้อหาหลักสูตร

• การใช้งานพื้นฐาน PowerPoint
    Presentation Outline (เค้าโครงการนำเสนอ)
    Slide Structure (โครงสร้างของสไลด์)
    Font (ฟอนต์หรือแบบตัวอักษร)
    Color (การใช้สีสัน)
    Background (แบคกราวน์หรือพื้นหลัง)
    Technique Usage (Effect Animation & Transition) (เทคนิคการใช้งาน Effect Animation & Transition)
• การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย PowerPoint
    การนำเสนอข้อมูลผ่านกราฟ (การแทรกกราฟในสไลด์)
    การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกราฟ (นำข้อมูลที่มีมาสร้างกราฟ)
    การนำเข้าไฟล์ข้อมูล เพื่อสร้างกราฟ เช่นการ นำไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรม Excel เข้ามาใช้ใน PowerPoint เพื่อสร้างกราฟ
    การปรับแต่งกราฟให้มีความน่าสนใจ
(การปรับ Format ของกราฟ เช่น Chart Style, Chart Layout, Layout ของกราฟ เช่น Axis (คำอธิบายแกนของกราฟ), Chart Title (การกำหนดหัวข้อกราฟ)
    การแก้ไขข้อมูลการนำเสนอผ่านกราฟ
(การจัดการข้อมูลในกราฟโดยใช้กลุ่มเครื่องมือ Data ใน Chart Tools เช่น Switch Row/Column, Select Data, Edit Data, การเปลี่ยนประเภทของกราฟ (ในกลุ่มคำสั่ง Type)
    การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ SmartArt
    การปรับแต่ง SmartArt (กลุ่มคำสั่ง Create Graphics, Layouts, SmartArt Styles, Reset)
• เทคนิคการใช้งาน PowerPoint ในงานนำเสนอขั้นสูง
    เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ Presentation ให้มีขนาดเล็กลง
    เทคนิคการฝัง Font ไปกับไฟล์ Presentation
    เทคนิคการแสดงเวลาให้ปรากฏระหว่างฉายสไลด์ เพื่อให้รู้ว่าได้พูดมาแล้วเป็นเวลากี่ชั่วโมง กี่นาที
    เทคนิคการสร้างไฟล์แบบ Auto Show เพื่อให้ไฟล์ Presentation ถูกฉายโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์
    เทคนิคการสร้าง Hyperlink ไปยังไฟล์ PowerPoint อื่น แล้วให้ไปยังสไลด์ที่ต้องการทันที
    เทคนิคการป้องกันไม่ให้ไฟล์ Presentation ถูกเปิดหรือถูกแก้ไขโดยไ ม่ได้รับอนุญาต
    เทคนิคการแปลง PowerPoint ให้เป็นไฟล์ EXE พื่อส่งไปให้ผู้อื่น ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีโปรแกรม PowerPoint ติดตั้ง
    เทคนิคการทำข้อมูล Presentation ให้เป็นไฟล์ที่ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการป้องกันไฟล์ Presentation ให้อยู่ในรูปแบบเดิมตามต้นฉบับ
• Keyboard Shortcut in PowerPoint (การใช้คีย์ลัดในโปรแกรม PowerPoint)
    เมนูลัดที่ควรรู้ใน PowerPoint เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น

ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
  • พนักงานองค์กรทุกระดับ
  • ผู้ที่งานใช้ PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน
อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์
• อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• วิทยากรอบรบ หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต
-
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
-