Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่านไคเซ็น (Strategic Business Management through Kaizen)


     คำว่า Kaizen ที่มักแปลเป็นไทยว่า “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ภาษาอังกฤษคือ “Continuous Improvement” หรือ “Endless Improvement” เป็นเทคนิคหนึ่งที่วงการอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น นำมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเปล่า และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้เพิ่มกำไรและได้เปรียบด้านการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง
     Kaizen สามารถนำมาดำเนินการในองค์การได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดแต่ลงทุนน้อยที่สุด เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการปรับปรุงงานให้กับบุคลากรในองค์การ โดยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหน้างาน ได้มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพียงเล็กน้อย แต่ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมากมายอย่างเกินคาด
     แต่อุปสรรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ของบริษัทในประเทศไทยที่ต้องการนำกิจกรรม Kaizen เข้ามาใช้ คือไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การสัมมนาครั้งนี้จึงได้รวบรวมวิธี และ ขั้นตอน โดยถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจัดการจากประสบการณ์จริง เพื่อนำแนวคิดและแนวทางการดำเนินการไปพัฒนากิจกรรมไคเซ็นให้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความสำคัญของ Vision และ Mission ในองค์กร
2. การวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคล
3. เทคนิค PDCA
4. ความหมาย หลักการ และ แนวคิดของ Kaizen
5. ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนงาน
6. การ “ค้นหาปัญหา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Finding)
7. การ “แก้ไขปัญหา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving)
8. ความสูญเสีย 7 ประการ ( 7 Wastes )
9. ระบบตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) และการประเมินผล
10. กรณีศึกษาพร้อมตัวอย่างจริง
11. กรอบความคิด และ ทัศนคติ
12. ตอบข้อซักถาม และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วิทยากร
- พนักงานองค์กรทุกระดับ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
Warehouse Tesm / Air Operation Gruop (AOG)
Yusen Air & Sea Service (Thailand) Co., Ltd
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
• บรรยาย + กรณีศึกษา + กลุ่มอภิปราย
• สร้างทัศนะคติเชิงบวกแก่ผู้เข้าอบรม
• กระตุ้นให้พนักงานตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-16.00น
สถานที่อบรม
โรงแรมไอบิส แบงค็อค นานา ถนนสุขุมวิท ซอย 4 / นานาใต้
(สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ทางออก 2)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
3,500บาท 245บาท
-
3,745บาท
นิติบุคคล
3,500บาท 245บาท 105บาท 3,640บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม