Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า (Smart Non-voice Communication in Customer Service)


         เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามากขึ้น และก้าวเข้าสู่ยุคของโลกไซเบอร์ การสื่อสารจึงไร้ข้อจำกัดอย่างสิ้นเชิง การสื่อสารแบบ Non-voice อันได้แก่ E-mail, Webbroad, Chat ตลอดจน Social Network (Facebook, twitter) ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์หลากหลาย ไม่เพียงแต่เพื่อการติดต่อสื่อสารกันในโลกธุรกิจ ทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า หรือแม้แต่การติดต่อข้ามประเทศเท่านั้น การสื่อสารแบบ Non-voice ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสร้างสานสัมพันธภาพกับลูกค้าด้วย เมื่อการสื่อสารแบบ Non-voice มีบทบาททางธุรกิจมากขึ้นเช่นนี้ บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้งานจึงต้องรู้เท่าทันและจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะและมีประสิทธิภาพในการสื่อความให้เกิดทั้งความเข้าใจอันดี ก่อเกิดสัมพันธภาพที่เหนียวแน่น รักษาธรรมเนียมการสื่อสารที่พึงประสงค์ต่อกัน อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีแก่สังคมธุรกิจของตัวท่านเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตระหนักถึงหลักการสื่อสารเพื่องานบริการลูกค้า
2. เพื่อให้มีศักยภาพในการสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า ได้แก่ 
    o ด้านการตีโจทย์ที่ได้จากลูกค้า เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
    o ด้านลักษณะ โครงสร้าง และขั้นตอนการสื่อความของแต่ละช่องทาง
    o ด้านรูปแบบการเขียนที่ดีในแต่ละช่องทาง
    o ด้านการใช้ภาษาที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดอย่างมีศิลปะชั้นเชิง
    o ด้านการใช้โทนภาษา สำเนียงที่ปรากฏในการเขียนสื่อความ
เนื้อหาหลักสูตร
• ปัจจัยสำคัญของการสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า 
    o การคิดแบบจิตบริการ
    o การถ่ายทอดอย่างมีศิลปะ
    o การเขียนสื่อความให้ประทับใจ
• หัวใจของการสื่อสารผ่านช่องทาง Non-voice
    o ลักษณะภาพรวมที่ดี
    o หลักการและขั้นตอน
    o โครงสร้างและรูปแบบการเขียนสื่อสาร
    o ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
    o มารยาทและข้อควรคำนึง
• Case Study & Workshop
    o ศึกษาตัวอย่างลักษณะการสื่อสารผ่านช่องทาง Non-Voice ในกรณีต่าง ๆ ร่วมอภิปรายเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดต่าง ๆ ที่บกพร่องให้ดีขึ้น ทั้งรูปลักษณ์และเนื้อหา ตลอดจนฝึกเขียนสื่อสารขึ้นใหม่ให้เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสมมากขึ้น
    o ฝึกการโต้ตอบสื่อสารเพื่อบริการลูกค้าผ่านทุกช่องทาง Non-voice ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
วิทยากร

- พนักงานผู้ให้บริการด้วยการสื่อสารแบบ Non-Voice
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ

อ.ธัญมัย ทรงอธิกามาศ
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร
   มหาวิทยรลัยมหิดล
- วิทยากรบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
บรรยาย + กรณีศึกษา + Workshop
 
สถานที่อบรม
โรงแรมไอบิส แบงค็อค นานา ถนนสุขุมวิท ซอย 4 / นานาใต้
(สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ทางออก 2)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
3,500บาท 245บาท
-
3,745บาท
นิติบุคคล
3,500บาท 245บาท 105บาท 3,640บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม