Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การนำเสนองานให้ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ (Effective Presentation: Way to success)


           งานนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า Presentation เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการสื่อสารและมีผลทำให้กระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความพิถีพิถันในรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดทำงานนำเสนอ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้การนำเสนอผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานนำเสนอเพื่อจัดส่ง หรือ การนำเสนอผลงานด้วนตนเอง ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งนั่นก็คือ การนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่าย ด้วยการใช้เนื้อหา และ องค์ประกอบในงานนำเสนอ ต่างๆในชิ้นงานนำเสนอ (PowerPoint) อย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดทำเนื้อหาและองค์ประกอบในงานนำเสนอ รวมถึง การใช้กราฟ รูปภาพทั้งแบบนิ่ง และ แบบเคลื่อนไหว ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงผลผ่าน PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
      1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจในการตีความเนื้องานที่ได้รับมอบหมายและหลักการของการเตรียมงานนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ
      2. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เทคนิควิธีการใช้เนื้อหา และ องค์ประกอบในงานนำเสนอ  เพื่อนำเสนอได้อย่าง PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดทำงานนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจากการนำเสนอ
เนื้อหาหลักสูตร

การใช้งานพื้นฐาน PowerPoint และ เทคนิคเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

   • Presentation Outline (เค้าโครงการนำเสนอ)
   • Font (ฟอนต์หรือแบบตัวอักษร) Color (การใช้สีสัน) Background (แบคกราวน์หรือพื้นหลัง)
   • Technique Usage (Effect Animation & Transition) เทคนิคการใช้งาน Effect Animation & Transition

การจัดการ และ จัดสรร เนื้อหาในการนำเสนอด้วย PowerPoint

   • หลักการ แนวคิด ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ
      - การเข้าใจและเข้าถึงผู้มุ่งหวัง
      - การตีความโจทย์หรืองานที่ได้รับมอบหมายเพื่อวางแผนการจัดเตรียมเนื้อหาให้ตรงประเด็น
      - How to win this game?
      - กลยุทธ์ Win-Win• เทคนิค A-Z ในการเตรียมตัวนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
      - การเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นจนจบการนำเสนอ
   • ความสำคัญของรายละเอียดเนื้อหาในการนำเสนอ แยกตามกลุ่มเนื้อหา
      - เนื้อหาในแต่ละกลุ่มมีน้ำหนักเพื่อความสำเร็จต่างกันอย่างไร และควรนำมาใช้อย่างไร
   • การจัดกลุ่มและการใช้เนื้อหาการนำเสนอย่างสร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวผู้ฟัง
      - ลักษณะการบรรยายเนื้อหาที่แตกต่างนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่าง
      - กำจัดจุดอ่อนในการนำเสนอเนื้อหาที่วกวน
   • การเตรียมองค์ประกอบของการนำเสนอเพื่อความน่าเชื่อถือ
      - ตัวอักษรอย่างเดียวไม่สามารถปิดการนำเสนอได้
      - เทคนิคการเพิ่มความน่าเชื่อถือของการนำเสนอด้วยองค์ประกอบอื่นๆ
   • การนำเสนอข้อมูลผ่านกราฟ (การแทรกกราฟในสไลด์) ตาราง ภาพ เสียง และ วีดีทัศน์
   • การคัดสรร และ จัดเตรียมเนื้อหาเพิ่มเต็มเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอ
      - การนำเสนอที่เหนือความคาดหมายด้วย supporting document
   • Slide Structure (โครงสร้างของสไลด์) รวมถึง เทคนิคการจัดเรียง เพื่อเพิ่มความน่าติดตาม
      - เพิ่มศักยภาพในการนำเสนอด้วย Flow (ลำดับก่อนหลัง) ที่ถูกต้อง
   • การคัดสรรข้อมูลเข้าสู่การนำเสนอเพื่ออธิบายความคิดรวบยอด และ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ
      - การเลือกข้อมูลที่แม่นยำและตรงจุดเพื่อความสำเร็จ
   • เทคนิคการจัดทำ PowerPoint ให้กระชับและ ได้ใจความ ชัดเจนในการนำเสนอ

เทคนิคการใช้งาน PowerPoint ในงานนำเสนอที่จำเป็นเมื่อนำเสนอจริงเพื่อความเป็นมืออาชีพ

   • เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ Presentation ให้มีขนาดเล็กลง และ การจัดเก็บไฟล์เพื่อนำส่ง
   • เทคนิคการแสดงเวลาให้ปรากฏระหว่างฉายสไลด์ เพื่อให้รู้ว่าได้พูดมาแล้วเป็นเวลากี่ชั่วโมง กี่นาที
   • เทคนิคการสร้าง Hyperlink เพื่อแสดงวีดีทัศน์ หรือ เพื่อแสดงไฟล์ อื่น ๆ
   • เมนูลัดที่ควรรู้ใน PowerPoint เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
 
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
    -  พนักงานองค์กรที่การนำเสนอมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด
    - พนักงานองค์กรทุกระดับ เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ดร. ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
• Business Solution: Nokia Siemens Networks (Thailand) Ltd.
• ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้า
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
   ทฤษฏี = 20% และ เชิงปฏิบัติการ =80%     
     - การบรรยาย-สาธิต 
     - ระดมสมอง
     - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
     - การปฏิบัติจริง แบบบูรณาการ เพื่อการนำเสนอที่เป็นเลิศ (บันทึกและให้คำแนะนำรายคน)
1 วัน หรือ 2 วัน เวลา 09.00-16.00น   
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)