Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การสร้างแรงจูงใจ การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีในองค์กร (Build Up Effective Motivation / Team Work and Communication)


    พนักงานหรือบุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร การที่บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสื่อสารที่ดี  การนับเป็นพลังดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรพัฒนาก้าวไกลสู่ความโดดเด่น 
   พลังบวกเหล่านี้ หากเกิดในบุคคลใดแล้ว  ย่อมทำให้บุคคลนั้น   ก่อเกิดสติแห่งการใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงาน    เกิดการกระตุ้นให้คิดทำการใด ๆ ก็ตามอย่างถูกต้อง  สมควรและเหมาะสม    อีกทั้งยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของคนในองค์กร  เกิดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ     บุคลากรจึงควรเห็นความสำคัญและเรียนรู้แนวทางที่จะร่วมกันสร้างสรรค์แรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น เพื่อก่อเกิดความสุขอย่างยั่งยืนทั้งต่อตนเอง  ต่อการทำงาน  ต่อองค์กร  ตลอดจนต่อสังคมแวดล้อมต่อไป
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งช่วยส่งผลให้เกิดพื้นฐานแห่งสติในการทำงาน
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักและเข้าใจผู้อื่น  ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุขและสัมฤทธิ์ผล 
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางในการสื่อสารและมีกลยุทธ์ที่ดีในการสื่อสาร   ซึ่งส่งผลให้เกิดการแสดงออกพฤติกรรมและการสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผลและสร้างสรรค์
    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  แรงจูงใจ  การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในทุกด้าน  ซึ่งส่งผลให้เกิดความสุขในตนเอง   ความสำเร็จในการงานและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน
 
เนื้อหาหลักสูตร

 

หัวข้อ
กิจกรรประกอบ
กิจกรรมอุ่นเครื่อง กิจกรรม “บุคคลลึกลับ” :  วิทยากรให้ข้อมูลบนสไลด์ทีละข้อ  และให้ผู้เข้าอบรมตอบว่าบุคคลลึกลับนี้คือใคร    แต่ละคนอาจตอบได้ตั้งแต่ข้อแรก  หรืออาจตอบได้ในข้อสุดท้าย    
  (หลังกิจกรรม  วิทยากรโยนคำถามว่า   มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้เข้าอบรมบางคนสามารถตอบคำถามได้หรือไม่ได้    เพื่อเป็นการสำรวจตนเอง  จากนั้น  วิทยากรสรุปถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญในการทำงาน)
การสร้างแรงจูงใจ
   • หลักการนำชีวิตสู่เป้าหมายอย่างสำเร็จ
   • กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล
 
กิจกรรม “เพื่อดาวดวงนั้น”  : ให้แต่ละกลุ่ม
   1. วางแผนเป้าหมาย (การทำงาน) ที่สร้างสรรค์  สามารถไปถึงได้  ตลอดจนกำหนดระยะเวลาที่จะทำให้สำเร็จ
   2. บอกวิธีการหรือแรงกระตุ้นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น  
   3. เมื่อประสบปัญหาจะจัดการอย่างไร
 
การทำงานเป็นทีม
   • หัวใจของการทำงานเป็นทีม
   • เทคนิคการบริหารให้เกิดการประสานงานในทีมอย่างมีประสิทธิภาพและลดความขัดแย้งในทีม

กิจกรรม “ก้าวไปให้ถึงฝั่งฝัน”  : แต่ละคนในแต่ละกลุ่มจะใช้ปากคาบหลอดกาแฟเพื่อส่งหนังยางต่อ ๆ กันไปให้ถึงปลายทาง   ทีมใดส่งถึงปลายทางและได้หนังยางมากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด เป็นผู้ชนะ 
(วิทยากรสรุปถึงเป้าหมายและพฤติกรรมการแสดงออกในการเล่นเกมนี้)
 

กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีในองค์
   • หลักการนำชีวิตสู่เป้าหมายอย่างสำเร็จ
   • กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล
   • สื่อสารด้วยทัศนคติบวก
   • สื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผล
   • สื่อสารสร้างสานสัมพันธภาพ

 

กิจกรรม “ใบ้คำ” : วิทยากรแจกบัตรคำให้กลุ่มละ 5 คำ  และให้ตัวแทน 2 คนมาใบ้คำทั้ง 5 ภายใน  1 นาที  กลุ่มใดทายได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ   (เช่น ให้ใบ้คำว่า จิ้น  ชิล  อินสตาแกรม  บ่วง  ปุ๊กลุ๊ก  ฯลฯ) 
(เกมนี้เป็นการสังเกตพฤติกรรมความสามารถการสื่อสารของแต่ละคน  ว่า พูดและฟังอย่างไร  และแสดงออกอย่างไร)
 

กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศแบบ "เก่ง ดี มี สุข"
 
   • สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
   • ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ
   • ใส่ใจในสัมพันธภาพ 
   • แบ่งปันความรู้ความสามารถ
 

ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
                    • พนักงานองค์กรทุกระดับ 
 
อ.ธัญมัย  ทรงอธิกมาศ
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยากรบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตร  การสื่อสาร E-mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
                เทคนิคการสื่อสารโทรศัพท์สร้างความประทับใจ
                การสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการทำงานร่วมกัน และอื่น ๆ
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
   ทฤษฏี 40% เน้นเนื้อหาประสบการณ์ใกล้ตัวเพื่อให้เกิดภาพที่ง่ายต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้ง ให้ผู้อบรมได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างที่เกิดขึ้น รวมทั้ง การถามตอบร่วมกัน
   เชิงปฏิบัติการ 60%
   - กิจกรรมอุ่นเครื่อง
   - กิจกรรมเกมเพื่อกระตุ้นความคิดและการแสดงออก
   - กิจกรรม Workshop เพื่อกระตุ้นความคิดและการต่อยอด
1 วัน เวลา 09.00-16.00น
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)