Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


เทคนิคการสร้างพลังแห่งทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต ( The Power of Positive Attitude towards Success )


           จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ดี บุคคลที่มุ่งมั่นให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือในหน้าที่การงานก็ตาม หากเพียงบุคคลนั้น มีความรู้ความเข้าใจ ความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึง มีความรัก ความผูกพันที่ถูกต้องทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ย่อมก่อให้เกิด พลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ซึ่งนับเป็นพลังชั้นเยี่ยมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้บุคคลอันเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร นำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน รวมถึง ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาก้าวไกลสู่ความโดดเด่นต่อไปอีกด้วย
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และน่าดึงดูดใจ อย่างมืออาชีพ
   2. เพื่อเพิ่มทักษะในการทำ Presentation ด้วยการเสริมจุดแข็งและกำจัดจุดอ่อน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการดึงดูดผู้ฟัง ตลอดจน รับมือกับคำถามในสถานการณ์ต่าง ๆ
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
 
เนื้อหาหลักสูตร
 Workshop 1 : การระดมสมอง 
                    ส่วนที่ 1 : พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์
                              • หลุมพรางพฤติกรรมที่ต้องระวัง
                              • แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                    ส่วนที่ 2 : นวัตกรรมใหม่ของการเรียนรู้
                              • ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการเรียนรู้
                              • นวัตกรรมใหม่ของการเรียนรู้

Workshop 2 : เกม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
                    ส่วนที่ 3 : หลักการวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน
                              • แนวทางการวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน
                              • อะไรคือความเหมือนที่แตกต่าง ความแตกต่างที่เหมือนกัน?
                    ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสร้างพลังแห่งทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต
                              • มิติของทัศนคติที่ต้องเรียนรู้
                              • แนวการสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน
                              • หลักการคิดในใจโดยแยบคาย

Workshop 3 : การระดมสมอง
                    ส่วนที่ 5 : หลักและวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
                              • หลักแห่งการเข้าใจ
                              • หลักความรับผิดชอบร่วมกัน
                              • หลักแห่งการเป็นหนึ่งเดียว
                              • กลยุทธ์การหลอมละลาย
                    ส่วนที่ 6 : การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
                              • การบริหารอารมณ์คือการบริหารชีวิตจริงหรือ?
                              • หลักการรับอารมณ์และสลายอารมณ์

Workshop 4 : ระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
                    ส่วนที่ 7 : เทคนิคการเลิกนิสัยการผัดวันประกันพรุ่ง  
                              • พลังแห่งเป้าหมาย
                              • พลังแห่งการลงมือทำ
                              • พลังแห่งการทำอย่างต่อเนื่อง
                    ส่วนที่ 8 :  การแสดงบทบาทสมมุติและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
                              • แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
                              • ร่วมกันแก้ปัญหา
                              • แสดงบทบาทสมมุติ/วิทยากรให้คำแนะนำ
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
                    • พนักงานองค์กรทุกระดับ 
 
                                 อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย
ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - วิทยากรบรรยายให้กับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ
  - อดีตผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท   ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
  - อดีตผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
   (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)   
     - การบรรยาย-สาธิต 
     - ระดมสมอง
     - การแสดงบทบาทสมมติ
1 วัน เวลา 09.00-16.00น   
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)