Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)


       การที่ทรัพยากรบุคคลหนึ่ง ๆ ในองค์กรจะสามารถพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและส่งผลความเจริญต่อองค์กรนั้น   จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถด้านกลยุทธ์การสื่อสารและรู้จักใช้ทักษะการสื่อสารในโลกแห่งการติดต่อและประสานงาน   ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่น ๆ   ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเท่านั้น  สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น  ก็คือ การที่ได้ใช้ทักษะการสื่อสารในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนั้น  ย่อมก่อให้เกิดผลงานที่สำเร็จ  เผด็จศึกแห่งความขัดแย้ง และสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน  อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้บังเกิดมีขึ้นในองค์กร    
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งช่วยส่งผลให้เกิดพื้นฐานแห่งสติในการทำงาน
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักและเข้าใจผู้อื่น  ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุขและสัมฤทธิ์ผล 
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางในการสื่อสารและมีกลยุทธ์ที่ดีในการสื่อสาร   ซึ่งส่งผลให้เกิดการแสดงออกพฤติกรรมและการสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผลและสร้างสรรค์
    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  แรงจูงใจ  การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในทุกด้าน  ซึ่งส่งผลให้เกิดความสุขในตนเอง   ความสำเร็จในการงานและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน
 
เนื้อหาหลักสูตร
   > กิจกรรมอุ่นเครื่อง

   > ปัจจัยที่ทรงอิทธิพลของการสื่อสารในการทำงาน
      • หลักจิตวิทยาในการพูดอย่างสร้างสรรค์
      • ทักษะในการฟังอย่างมีประสิทธิผล
      • แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพและพฤติกรรมมนุษย์
      • การวิเคราะห์คู่สนทนา
      • กลยุทธ์เพื่อการสื่อสารอย่างได้ผล
      • กลยุทธ์การใช้เชาวน์อารมณ์ในการสื่อสาร

   > หลักการสื่อสารเพื่อการทำงานในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
      • ปัจจัยของการทำงานเป็นทีม
      • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
      • หัวใจของการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
        - เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมให้เป็นทีม
        - กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง
        - ทักษะสื่อสารประสานงานเพื่อสร้างความสุข  ทลายอุปสรรค

   > เคล็ดลับการพัฒนาตนเองเพื่อบริหารเสน่ห์ในการสื่อสาร

   > กิจกรรมการจัดการการสื่อสารในการประสานงานอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ได้แก่
      • กิจกรรม Group Discussion, Workshop & Role Play
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
                    • พนักงานองค์กรทุกระดับ 
 
 อ.ธัญมัย  ทรงอธิกมาศ
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยากรบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตร การสื่อสาร E-mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
             เทคนิคการสื่อสารโทรศัพท์สร้างความประทับใจ
             การสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการทำงานร่วมกัน และอื่น ๆ
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
    - ภาคบรรยาย (30%) โดยมีตัวอย่างประกอบทั้งจากวิทยากรและให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการยกตัวอย่างด้วย
    - ภาคปฏิบัติ (70%) โดยใช้ Case Study  ให้ทำในรูปแบบการอภิปรายกลุ่ม  การแสดงบทบาทสมมุติ และการฝึกปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00น.  
สถานที่อบรม
โรงแรมเซนทรา เซ็นทรัลสเตชั่น กรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
4,000บาท 280บาท
-
4,280บาท
นิติบุคคล
4,000บาท 280บาท 120บาท 4,160บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม