Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การเพิ่มศักยภาพในการนำเสนองานสู่ความเป็นเลิศ (Enhancing Your Presentation Skills)


           การนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ  การขาย หรือแม้กระทั่งการสอน  หลายๆ คนมักจะรู้สึกกังวลและตื่นเต้นในการนำเสนองานแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมองค์กรหรือต่อหน้าลูกค้า  การเตรียมความพร้อมที่ดีและการมีทักษะที่เป็นเลิศจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำเสนองานเกิดความมั่นใจรวมทั้งคลายความกังวลลง  ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้เข้าใจถึงหลักการเตรียมตัวก่อนนำเสนองาน  วิธีการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง  การใช้ภาษาพูดและภาษากายที่เหมาะสม  รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบสื่อการนำเสนอ  การจูงใจผู้ฟังให้ติดตามและมีส่วนร่วมอยู่เสมอเพื่อให้การนำเสนองานประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในการให้บริการและรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและสร้างความพึงพอใจ
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีทัศคติที่ดีในการให้บริการ
เนื้อหาหลักสูตร

   1. คุณสมบัติของนักนำเสนอที่ดี

   2. การวางโครงสร้าง Presentation (Structuring Your Presentation)
      • การรู้จักโปรไฟล์ลูกค้า
      • การวางเป้าหมายว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับ
      • การรวบรวมข้อมูล

   3. เทคนิคการเตรียมตัวก่อนการนำเสนองาน (Preparing Yourself)
      • การซ้อม
      • การแบ่งเวลาและเนื้อหาของการนำเสนออย่างเหมาะสม 
      • การใช้ key-word note
      • เทคนิคการลดความเครียด/กังวล

   4. เคล็ดลับการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยที่เหมาะสม
      • ทำไมถึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
      • ข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์แต่ละชนิด

   5. เทคนิคการใช้สื่อ Power Point ในการนำเสนองาน

   6. ทักษะสำคัญในการนำเสนองาน

   7. วิธีการพูดนำเสนองาน
      • การพูดเปิด
      • การพูดช่วงกลาง
      • การพูดปิด

   8. วิธีการจูงใจผู้ฟังให้ติดตามและมีส่วนร่วม

   9. การสร้างความประทับใจ
      • ทางภาษาพูด
      • ทางภาษากาย

   10. การรับมือกับคำถามจากผู้ฟัง
      • ปัญหาที่พบบ่อยๆ และวิธีแก้ไข

ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
  • พนักงานองค์กรทุกแผนกที่ต้องการพัฒนาทักษะในการนำเสนอ  ดร. ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
    Key Account Manager-Business Solution: Nokia Siemens Networks (Thailand) Ltd.
    • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
          - Multimedia Communication
          - Sales & Business Development
          - Strategy Plan for Solution Business
          - Local & International Corporation & Negotiation
          - Presentation Skill
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
   (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)   
   - การบรรยาย                        - ตัวอย่าง
   - ระดมสมอง                         - เกมประกอบหลักสูตร 
   - การแสดงบทบาทสมมติ    - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
2 วัน เวลา 09.00-16.00น 
พร้อมฝึกปฏิบัติรายบุคคลและให้คำแนะนำโดยวิทยากร  
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)