Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage Your Time – Manage Your Success)


     ท่านเคยถามตัวเองแบบนี้บ้างหรือไม่? “ฉันอยากจะมีเวลาซักวันละ 30 ชั่วโมง” “ฉันอยากมีความสุขกับชีวิตมากกว่านี้” “ฉันมักจะถูกไฟลนก้นอยู่เสมอ” “ฉันหาสมดุลย์ของชีวิตการทำงานและครอบครัวไม่ได้”  “ฉันเครียดเหลือเกินแล้วใช่ไหมเนี้ย?” “แล้วฉันจะบริหารชีวิตอย่างไรดีจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ?” เวลา คือสิ่งที่สำคัญ เพราะแล้วหมดไป มีเงินเท่าไรก็ไม่สามารถหาซื้อได้ ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน  แต่ทำไม? บางคนถึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น และการงานก็เจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับใครอีกหลายคน ที่ต้องทำงานกลับบ้านดึก หอบงานกลับไปทำต่อที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ ก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว
     จากคำถามต่าง ๆ ข้างต้น หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางในการบริหารจัดการเวลาของตนได้อย่างสมดุลย์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจักเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง รวมถึงองค์กรอีกด้วย
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
     2. เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการปฏิบัติงาน และชีวิตครอบครัว
     3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น โดยที่เหนื่อยน้อยลง
     4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สูงขึ้น
     5. เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง และครอบครัว
เนื้อหาหลักสูตร
      • แนวความคิด  ความสำคัญ
      • วิเคราะห์ภาพรวมการใช้เวลา  การประเมินการใช้เวลา
      • การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการบรรลุเป้าหมาย

   Workshop 1 การวางแผนการใช้เวลาและการวางแผนชีวิต 
      • ทราบถึงความสำคัญของเวลา
      • ทราบถึงการบริหารเวลาปัจจุบัน
      • ทราบถึงแผนชีวิตของตนเองและกำหนดวิธีแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
      • การค้นหาหัวใจของการทำงาน
      • จัดลำดับความสำคัญของงาน
      • การประยุกต์ใช้กฎ 80 : 20  เพื่อบริหารเวลาและสร้างความสำเร็จ
      • การจัดตารางเวลา

   Workshop 2 การค้นหาหัวใจของงานแต่ละประเภท 
      • ทราบถึงหัวใจของงานแต่ละงานทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      • สามารถจัดลำดับงานและเตรียมงานในแต่ละวันได้
      • ทราบถึงลำดับความสำคัญ เร่งด่วนของงาน แต่ละประเภท
      • การบริหารเวลากับการทำงานเชิงรุก (Proactive)
      • จัดการกับปัญหาและอุปสรรคของการบริหารเวลา
      • การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในงาน

   Workshop 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ทำงานเชิงรุก
      • การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เป็นผู้ทำงานเชิงรุก
      • สามารถประยุกต์ใช้วิธีการกำจัดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานประจำวัน
      • การปรับปรุงการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
      • การสร้างสมดุลย์ระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
      • การปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
      • สรุป บันได 6 ขั้นสู่สุดยอดนักบริหาร จัดการเวลา

   Workshop 4 การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้เป็นนักบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ  
      • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
      • สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ทั้งการทำงานและครอบครัว
      • สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
     1. แนวคิดและวิธีการบริหารเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2. วิธีการวางแผนการใช้เวลา
     3. วิธีการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและครอบครัว
     4. เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อบริหารเวลา
     5. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารและนักจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
  • พนักงานองค์กรทุกระดับ                       อาจารย์ ทองพันชั่ง  พงษ์วารินทร์
  
• วิทยากร ด้านการบริหารการผลิตและการจัดการให้สถาบันฝึกอบรมชั้นนำ
  • ประสบการณ์ทำงานภาคอุตสาหกรรมในสายการผลิต มากกว่า 14 ปี
                                     ผู้เขียนหนังสือ
  - การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
  - จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
  -10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
     เน้นการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่ม โดยผู้เรียนจะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารเวลาของตนเองและได้ทดลองใช้เครื่องมือในการบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหลังจบการบรรยาย
1 วัน เวลา 09.00-16.00น   
สถานที่อบรม
-
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)