Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การบริหารจัดการทั่วไป : Management


เพื่อให้คุณและองค์กรบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยหลักสูตรที่มีศักยภาพของเรา
 • การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่านไคเซ็น (Strategic Business Management through Kaizen) Kaizen สามารถนำมาดำเนินการในองค์การได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดแต่ลงทุนน้อยที่สุด เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการปรับปรุงงานให้กับบุคลากรในองค์การ โดยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหน้างาน ได้มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพียงเล็กน้อย แต่ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมากมายอย่างเกินคาด
    โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การนำเสนองานให้ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ (Effective Presentation: Way to success) งานนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า Presentation เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการสื่อสารและมีผลทำให้กระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความพิถีพิถันในรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดทำงานนำเสนอ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้การนำเสนอผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานนำเสนอเพื่อจัดส่ง หรือ การนำเสนอผลงานด้วนตนเอง ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งนั่นก็คือ การนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่าย ด้วยการใช้เนื้อหา และ องค์ประกอบในงานนำเสนอ ต่างๆในชิ้นงานนำเสนอ (PowerPoint) อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดทำเนื้อหาและองค์ประกอบในงานนำเสนอ รวมถึง การใช้กราฟ รูปภาพทั้งแบบนิ่ง และ แบบเคลื่อนไหว ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงผลผ่าน PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
    โดย  ดร. ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการสร้างพลังแห่งทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต ( The Power of Positive Attitude towards Success ) จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ดี บุคคลที่มุ่งมั่นให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือในหน้าที่การงานก็ตาม หากเพียงบุคคลนั้น มีความรู้ความเข้าใจ ความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึง มีความรัก ความผูกพันที่ถูกต้องทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ย่อมก่อให้เกิด พลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ซึ่งนับเป็นพลังชั้นเยี่ยมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้บุคคลอันเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร นำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน รวมถึง ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาก้าวไกลสู่ความโดดเด่นต่อไปอีกด้วย
    โดย  อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage Your Time – Manage Your Success) ท่านเคยถามตัวเองแบบนี้บ้างหรือไม่? “ฉันอยากจะมีเวลาซักวันละ 30 ชั่วโมง” “ฉันอยากมีความสุขกับชีวิตมากกว่านี้” “ฉันมักจะถูกไฟลนก้นอยู่เสมอ” “ฉันหาสมดุลย์ของชีวิตการทำงานและครอบครัวไม่ได้” “ฉันเครียดเหลือเกินแล้วใช่ไหมเนี้ย?” “แล้วฉันจะบริหารชีวิตอย่างไรดีจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ?” เวลา คือสิ่งที่สำคัญ เพราะแล้วหมดไป มีเงินเท่าไรก็ไม่สามารถหาซื้อได้ ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ทำไม? บางคนถึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น และการงานก็เจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับใครอีกหลายคน ที่ต้องทำงานกลับบ้านดึก หอบงานกลับไปทำต่อที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ ก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว จากคำถามต่าง ๆ ข้างต้น หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางในการบริหารจัดการเวลาของตนได้อย่างสมดุลย์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจักเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง รวมถึงองค์กรอีกด้วย
    โดย  อ. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การเพิ่มศักยภาพในการนำเสนองานสู่ความเป็นเลิศ (Enhancing Your Presentation Skills) การนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ การขาย หรือแม้กระทั่งการสอน หลายๆ คนมักจะรู้สึกกังวลและตื่นเต้นในการนำเสนองานแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมองค์กรหรือต่อหน้าลูกค้า การเตรียมความพร้อมที่ดีและการมีทักษะที่เป็นเลิศจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำเสนองานเกิดความมั่นใจรวมทั้งคลายความกังวลลง ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้เข้าใจถึงหลักการเตรียมตัวก่อนนำเสนองาน วิธีการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง การใช้ภาษาพูดและภาษากายที่เหมาะสม รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบสื่อการนำเสนอ การจูงใจผู้ฟังให้ติดตามและมีส่วนร่วมอยู่เสมอเพื่อให้การนำเสนองานประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด
    โดย  ดร. ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 2 of 3