Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain


เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพการดำเนินการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน
  • การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน ( Lean - Green & Profitable through Supply Chain ) ในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างใหม่และการแข่งขันในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพยายามลดช่วงเวลาที่ยาวนาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รักษาระดับสินค้าคงคลัง ระดับความแม่นยำในการประมาณยอดขายและการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคมีความล่าช้าและเกิดความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอด ห่วงโซ่อุปทาน ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโลจิสติกส์แบบลีนซึ่งให้มุมมองที่กว้างและลึกกว่าแนวคิดโลจิสติกส์แบบเดิม ๆ เพื่อเพิ่มผล ผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขาดแคลนสินค้าขณะที่ก็ต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำด้วย รวมถึง การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันในตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความพอใจและความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ บริหารงานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
    วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

    สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 2 of 2