Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management


พัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมและวิทยากรมืออาชีพ
 • เทคนิคการโค้ชเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน - Coach to Coaches ปัจจุบันการโค้ชชิ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่หัวหน้างานจะสามารถโค้ชได้นั้นจะต้องมีสมรรถนะในหลายประการ เช่น ความเข้าใจในนิยามของโค้ชชิ่ง, เทคนิคการโค้ช และขั้นตอนการโค้ช เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การดึงศักยภาพภายในตัวเองออกมา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีต่อไปในอนาคต หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจในหลักการของการโค้ชตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF) ด้วยวิธีการบรรยาย (Lecture) ระดมสมอง (Workshop) และ ฝึกปฏิบัติจริง (Role Play) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมบูรณาการณ์ความรู้ได้โดยง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อหาคนเก่งด้วย Competency Based Interview ( Hiring the Best by Competency Based Interview ) ระบบ Competency Based Interview หมายถึง การสัมภาษณ์แบบอิงคุณสมบัติ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารงานด้านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน และการที่องค์กรหรือผู้สรรหาจะประเมินได้ว่า ผู้สมัครคนใดมีขีดความสามารถหรือ Competency ที่เหมาะสมหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่า การสัมภาษณ์ และผู้สรรหาควรใช้ Competency เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้แก่องค์กร ดังนั้น การเรียนรู้ในเรื่อง Competency Based Interview จะทำให้ผู้สรรหาสามารถเข้าใจแนวคิดในเรื่องดังกล่าว รู้เทคนิคการตั้งคำถามตามหลักการ CAR สามารถกำหนดคำถามเพื่อประเมิน Competency มีแนวทางขั้นตอนการสัมภาษณ์ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์จริงในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • รับรู้เขา เข้าใจเราด้วย DISC (People Awareness by DISC) ความสามารถการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นคือสิ่งสำคัญในการทำงานยุคปัจจุบัน การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ รอบตัว จะช่วยส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รวมถึง สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ สำหรับการทำงาน เช่น เรียนรู้จุดแข็ง, จุดอ่อน, วิธีการสื่อสาร, เรียนรู้เรื่องแรงจูงใจ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตนเอง และเทคนิคการวิเคราะห์ผู้อื่นด้วย หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเข้าใจพฤติกรรมของคน 4 Type ตามหลักการ DISC และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้อื่น เพื่อให้สามารถปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นรอบ ๆ ตัว และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ทักษะการมอบหมายงานเพื่อผลงานสำหรับผู้นำ ( DELEGATING aim to effective results for LEADER ) ด้วยบทบาทของผู้นำยุคใหม่ ที่ต้องมุ่งเน้นการมีสมรรถนะที่หลายหลาย ดังเช่นที่ Harvard Business Essentials ได้ระบุไว้ในหนังสือ Manager’s toolkit The 13 skills managers need to succeed โดย 1 ในนั้นคือทักษะด้านการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำในยุคปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องมีความรู้ความสามารถแบบสำเร็จครบวงจร ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่สามารถมองเห็นภาพรวมของการมอบหมายงานและกระบวนการ ปัญหา ข้อผิดพลาดตลอดจนแนวทางแก้ไขในการมอบหมายงานได้ ผู้นำต้องมีความคิดความสามารถในการวิเคราะห์ได้ทั้งเนื้อหาของงาน และความหลากหลายของบุคลากรผู้ได้รับการมอบหมายงาน ตลอดจนความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี นอกเหนือจากนี้ ขั้นตอนการมอบหมายงาน ก็เป็นรายละเอียดที่ผู้นำต้องมีทั้งเทคนิควิธีการอันแยบยลที่จะนำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นยังมาซึ่งความสำเร็จ หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมา เพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้ในหลักการและเคล็ดลับของการเป็นผู้นำที่ดี ทันสมัย ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความผันผวนของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ในหลักการ เคล็ดลับ และฝึกปฏิบัติในเรื่องการมอบหมายงานเพื่อผลลัพธ์ที่คาดหวัง
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การบริหาร คน ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Competency - Competency Based People Management Competency Based Management คือ หลักการบริหารขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน Competency Based Management นี้ได้มีบทบาทในทุกกระบวนการทำงานที่ผู้บริหารต้องคำนึง อันได้แก่ การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment และ Selection) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) การบริหารค่าตอบแทน (Compensation management) และการบริหารผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance management) จึงกล่าวได้ว่า ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีความรู้กว้างขวาง ครบวงจรในการที่จะนำระบบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบริหารกิจกรรมหลากหลายในงานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพได้ต่อไป
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 1 of 2