Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination


รวมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของท่านให้สูงสุด
 • ศิลปะสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ( English Email Communication for Customer Service ) การสื่อสารเพื่องานบริการถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการรักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี องค์กรมากมายให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีเมล์จัดเป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง การใส่ใจและจริงจังในกลไกการสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย การสื่อสารสู่ลูกค้านั้น ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับการขจัดปัญหาให้หมดไป และได้รับพลังแห่งความประทับใจ ความอบอุ่นใจที่ผู้ให้บริการต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเขียนสื่อสารสู่ลูกค้า
  วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication Skills ) การสื่อสารถือเป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ สาขาอาชีพ บรรดาบุคลากรในทุกระดับ ล้วนต้องอาศัยทักษะการสื่อสารในการดำเนินกิจการ การทำงานร่วมกัน การติดต่อประสานงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนถึงการบรรลุเป้าหมายในงาน เป็นต้น ดังนั้น การเรียนรู้ และฝึกฝนที่จะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใส่ใจอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่มีบทบาทในการผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางสู่ความสำเร็จรุ่งโรจน์เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองไปสู่เส้นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวันอีกด้วย
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ (English Business Letter Writing Guidance ) โลกไร้พรมแดน ส่งผลให้แกนแห่งการติดต่อสื่อสารกระจายไปเป็นวงกว้าง แวดวงธุรกิจต่างมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสากล ปัจจัยหลักสำคัญยิ่งยวด คงหลีกไม่พ้นการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานเอกสารอย่างหนึ่งที่มีบทบาทยิ่งในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารก็คือ จดหมายธุรกิจ
  วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การสื่อสาร E-mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ( Smart E-mail Communication ) เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครไม่รู้จัก E-mail และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า E-mail มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในงานประเภทต่าง ๆ และในทุก ๆ องค์กร ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดต่อระหว่างประเทศ การสื่อสาร E-mail ด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น สละสลวย และมีความเป็นมืออาชีพ อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วย E-mail และก่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
  วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.  โดย  อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ศิลปะสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ( English Email Communication for Customer Service) การสื่อสารเพื่องานบริการถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการรักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี องค์กรมากมายให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีเมล์จัดเป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง การใส่ใจและจริงจังในกลไกการสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย การสื่อสารสู่ลูกค้านั้น ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับการขจัดปัญหาให้หมดไป และได้รับพลังแห่งความประทับใจ ความอบอุ่นใจที่ผู้ให้บริการต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเขียนสื่อสารสู่ลูกค้า
  วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 1 of 2