Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination


รวมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของท่านให้สูงสุด
  • เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effecitve Communication & Coordination Techniques) ในองค์กรหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบด้วยพนักงานและหน่วยงานจำนวนมาก การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยง่ายดาย ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานของในองค์กรของท่าน มีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ ลดปัญหาการทำงาน ทำให้การทำงานราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จด้วยดี
      โดย  อ.พัชรี แช่มช้อย

    สมัครอบรมสัมมนา    read more
  • การสร้างแรงจูงใจ การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีในองค์กร (Build Up Effective Motivation / Team Work and Communication) พนักงานหรือบุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร การที่บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสื่อสารที่ดี การนับเป็นพลังดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรพัฒนาก้าวไกลสู่ความโดดเด่น พลังบวกเหล่านี้ หากเกิดในบุคคลใดแล้ว ย่อมทำให้บุคคลนั้น ก่อเกิดสติแห่งการใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงาน เกิดการกระตุ้นให้คิดทำการใด ๆ ก็ตามอย่างถูกต้อง สมควรและเหมาะสม อีกทั้งยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของคนในองค์กร เกิดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ บุคลากรจึงควรเห็นความสำคัญและเรียนรู้แนวทางที่จะร่วมกันสร้างสรรค์แรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น เพื่อก่อเกิดความสุขอย่างยั่งยืนทั้งต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อองค์กร ตลอดจนต่อสังคมแวดล้อมต่อไป
      โดย  อาจารย์ ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

    สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 2 of 2