Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • การสื่อสาร E-mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ( Smart E-mail Communication ) เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครไม่รู้จัก E-mail และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า E-mail มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในงานประเภทต่าง ๆ และในทุก ๆ องค์กร ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดต่อระหว่างประเทศ การสื่อสาร E-mail ด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น สละสลวย และมีความเป็นมืออาชีพ อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วย E-mail และก่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
  วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.  โดย  อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ (Warehouse Safety Professional Management ) ในปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทั้งสินค้าและบุคลากรในคลังสินค้าหรือโรงงานสูงมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากองค์กรที่ขาดการสนับสนุนการดาเนินงานด้านความ ปลอดภัยอย่างจริงจัง ทั้งทางด้านบุคลากร, งบประมาณ และเวลา ทาให้งานด้านความปลอดภัยไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ในการกาหนดนโยบาย รวมทั้ง การกาหนดแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสาคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงานสาหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ หลายครั้งเจ้าหน้าที่มีคำถามและข้อสงสัยถึง ความปลอดภัยของสินค้าและตัวบุคลากรเอง รวมถึงวิธีการและแนวทางที่จาเป็นในคลังสินค้าหรือโรงงาน และบ่อยครั้งเราพบว่า พนักงานคิกว่า การจัดการความปลอดภัยเป็นงานที่เพิ่มเติมและไม่จาเป็นในการทางาน ในขณะเดียวกันนั้นเอง ยังมีพนักงานอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เข้าใจความสาคัญด้านความ ปลอดภัย มีระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนา ความปอดภัยในใจเสมอตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวว่า เขาเหล่านั้นมีวิธีปฏิบัติงานอย่างไร และที่สาคัญที่สุด เขามีแนวคิดอย่างไร? จึงสามารถจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหาด้วย QC7 Tools QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงคุณภาพ และเชิงการจัดการที่ใช้ข้อมูล และข้อเท็จจริงในการสืบค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา และสาเหตุที่เป็นไปได้ และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีตรรกะ จึงทำให้ผู้แก้ไขปัญหาสามารถกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงจุดหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละตัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
  วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.  โดย  อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ศิลปะสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ( English Email Communication for Customer Service) การสื่อสารเพื่องานบริการถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการรักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี องค์กรมากมายให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีเมล์จัดเป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง การใส่ใจและจริงจังในกลไกการสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย การสื่อสารสู่ลูกค้านั้น ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับการขจัดปัญหาให้หมดไป และได้รับพลังแห่งความประทับใจ ความอบอุ่นใจที่ผู้ให้บริการต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเขียนสื่อสารสู่ลูกค้า
  วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • 5ส เพื่อ การจัด Visual Control 5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการทำงาน ทำให้คุณภาพของงานและคุณภาพสินค้าดีขึ้น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมรู้ และเข้าใจถึงคุณค่า ของการปฏิบัติกิจกรรม 5ส จนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย ซึ่งจะเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ เพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิดกันทำเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยุ่งยาก ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กรต่อไป
  วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 2 of 11