Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อหาคนเก่งด้วย Competency Based Interview ( Hiring the Best by Competency Based Interview ) ระบบ Competency Based Interview หมายถึง การสัมภาษณ์แบบอิงคุณสมบัติ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารงานด้านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน และการที่องค์กรหรือผู้สรรหาจะประเมินได้ว่า ผู้สมัครคนใดมีขีดความสามารถหรือ Competency ที่เหมาะสมหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่า การสัมภาษณ์ และผู้สรรหาควรใช้ Competency เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้แก่องค์กร ดังนั้น การเรียนรู้ในเรื่อง Competency Based Interview จะทำให้ผู้สรรหาสามารถเข้าใจแนวคิดในเรื่องดังกล่าว รู้เทคนิคการตั้งคำถามตามหลักการ CAR สามารถกำหนดคำถามเพื่อประเมิน Competency มีแนวทางขั้นตอนการสัมภาษณ์ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์จริงในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ (How to Make Effective Service Strategic) ปัจุบันนี้ หลายธุรกิจมีการแข่งขันด้านการตลาด และการบริการอย่างสูง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในงานบริการ (Service Strategic Planning) จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินงาน ให้ การพัฒนาพนักงานให้มีใจบริการ การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อเป็นลูกค้าระยะยาว การวางแผนในการให้บริการกับลูกค้า วิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคและหลักการบริการที่ดีตลอดจนวิธีปฏิบัติจริงที่ได้ผลในการให้บริการ ตลอดจนการ แก้ไขข้อขัดแย้งในการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิด ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  -  โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Train the Trainer (ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ) ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้่าใจในลักษณะการเรียนรู้ของเข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมตลอดจน กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยาและทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี
    โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 2 of 8