Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • จุดพลังแห่งความสุข... เสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต (Spark up “Well-Being Mind”) เป็นที่เห็นพ้องตรงกันว่าในการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทุกวันๆ ทำให้เกิดความเครียดในการทำงานสูง ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมา เช่น สุขภาพแย่ลง ความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงาน ที่บ้านแย่ลง ไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ การสื่อสาร การบริการแย่ลง ส่งผลให้เกิดปัญหามากขึ้น และกลายเป็นแรงปฏิกิริยาย้อนกลับมาที่ตนเองให้ยิ่งเครียดขึ้นๆ คุณคงไม่อยากเห็น พนักงานของคุณทำงานด้วยความเครียด และไม่มีความสุขเป็นแน่ ทำอย่างไรจึงจะสามารถช่วยเขาเหล่านั้นให้สามารถบริหารความเครียดได้ เพื่อพนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และดึงเอาศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน บรรยากาศของการทำงาน การประสานงาน การสื่อสาร รวมทั้ง ผลลัพธ์ในการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี้คือเป้าหมายของหลักสูตรนี้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อท่านจะได้เรียนรู้เทคนิค “ศาสตร์แห่งความสุข” เคล็ดลับการสร้างความสุข เพิ่มพลังให้แก่ตนเอง เพื่อดึงเอาศักยภาพที่เป็นเลิศออกมาใช้ในการดำเนินชีวิต ก้าวสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ ...
  -  โดย  อาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การบริหารและรับมือการเปลี่ยนแปลง (Change Management for Key Person) เรามักไม่รู้สึกตัวว่าได้ยึดติดกับความทันสมัยในอดีต จนกระทั่งมองไม่เห็นความทันสมัยในปัจจุบันเสียแล้ว เมื่อถึงเวลาจวนตัวภายใต้ภาวะวิกฤติเราจึงสะดุ้งตื่นมามองตัวเอง เราพึ่งจะรู้ตัวว่าเราผ่านความฝันมา และเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเผชิญกับโลกความจริงใบใหม่ที่ทำให้เราต้องปรับวิธีการคิด กระบวนการในการทำงานทั้งองค์กรให้ทันต่อการเคลื่อนไหวของกระแสการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง "กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)" ก็เป็นเช่นนี้การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจธรรมชาติ รู้ทัน และหาทางในการปรับกระบวนการคิด และกระบวนการทำงานให้ดำรงอยู่อย่างเหมาะสม
  -  โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การคิดเชิงบวกเพื่อความเป็นเลิศ (Positive Thinking for Excellence) ในปัจจุบันหลายองค์กรมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ รวมถึงความรู้และเทคโนโลยีต่างๆอย่างมาก แต่พนักงานในองค์กรกลับไม่มีความผูกพันในองค์กร และมองว่าองค์กรเป็นเพียงที่ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเท่านั้น ซึ่งในระยะยาวทัศนคติเช่นนี้อาจทำให้ผลิตภาพ และการพัฒนาองค์กรในภาพรวมไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เนื่องจากคนในองค์กรไม่ประสานใจเป็นหนึ่งเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น องค์กรทุกแห่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นคงในใจ ต้องทำงานอย่างหนัก ขาดความสุขในการทำงานร่วมกัน และขาดความสุขในการดำเนินชีวิต แต่ถ้าพนักงานแต่ละคนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มองชีวิตมีความหวัง เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของตน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงาน เป็นผู้ที่มีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ พนักงานเหล่านี้ย่อมทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี รับฟัง คอยเติมพลังใจให้แก่กันและกัน ก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทีมที่ดีหลายๆทีมมารวมกัน ย่อมนำองค์กรไปสู่สังคมสุขภาวะ เป็นองค์กรน่าอยู่ พนักงานมีความสุข ทำงานได้สําเร็จ มีประสิทธิภาพสูง
    โดย  อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Turn Pro Package Logistics พบกับ 7 หลักสูตรที่พร้อมให้คุณ Turn Pro : รู้รอบ รู้ลึกกับหลักสูตรโลจิสติกส์ 1.AEC กับโลจิสติกส์ไทย ในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน (AEC and Logistics Thai for ASEAN Logistics Hub) 2. การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Logistics & Supply Chain Management) 3. การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Strengthening Warehouse Management Solutions) 4. การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ( Warehouse Safety Professional Management) 5. กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง (Strategic Performance Inventory Management) 6. การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) 7. การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน (Lean-Green & Profitable through Supply Chain)
    โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 11 of 13