Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ( Warehouse Safety Professional Management) ในปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทั้งสินค้าและบุคลากรในคลังสินค้าหรือโรงงานสูงมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากองค์กรที่ขาดการสนับสนุนการดาเนินงานด้านความ ปลอดภัยอย่างจริงจัง ทั้งทางด้านบุคลากร, งบประมาณ และเวลา ทาให้งานด้านความปลอดภัยไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ในการกาหนดนโยบาย รวมทั้ง การกาหนดแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสาคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงานสาหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ หลายครั้งเจ้าหน้าที่มีคาถามและข้อสงสัยถึง ความปลอดภัยของสินค้าและตัวบุคลากรเอง รวมถึงวิธีการและแนวทางที่จาเป็นในคลังสินค้าหรือโรงงาน และบ่อยครั้งเราพบว่า พนักงานคิกว่า การจัดการความปลอดภัยเป็นงานที่เพิ่มเติมและไม่จาเป็นในการทางาน ในขณะเดียวกันนั้นเอง ยังมีพนักงานอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เข้าใจความสาคัญด้านความ ปลอดภัย มีระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนา ความปอดภัยในใจเสมอตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวว่า เขาเหล่านั้นมีวิธีปฏิบัติงานอย่างไร และที่สาคัญที่สุด เขามีแนวคิดอย่างไร? จึงสามารถจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  โดย  อาจารย์ สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การตลาดสุดขีด – แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการและนักการตลาดหลายคนได้ตระหนักถึง “กับดัก” ในวิธีคิดเชิงการตลาดที่อาจนำพาการตลาดขององค์กรตนเองสู่สภาพเป็น “การตลาดสิ้นคิด” ที่ได้ไม่คุ้มเสีย เป็นหลักสูตรที่จะนำพาทุกบทบาทข้างต้น ให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ และเกิดการพัฒนาสู่แนวทาง “การตลาดสุดขีด” ซึ่งเป็นการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผล อีกทั้งมีแนวทางการรักษาและคงไว้ซึ่งระดับคุณภาพการตลาดขององค์กรต่อไป นอกจากความรู้ความเข้าใจที่จะนำพาให้องค์กรหลุดจากกับดักการตลาดสิ้นคิดเข้าสู่การตลาดสุดขีดแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝน ทบทวน และนำเสนอแผนการตลาด ตลอดจนตรวจสอบแนวทางการตลาดเพื่อให้เป็นการตลาดสุดขีดที่ทรงประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
    โดย  อ.กมลภัทร บุญค้ำ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการโค้ชเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน - Coach to Coaches ปัจจุบันการโค้ชชิ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่หัวหน้างานจะสามารถโค้ชได้นั้นจะต้องมีสมรรถนะในหลายประการ เช่น ความเข้าใจในนิยามของโค้ชชิ่ง, เทคนิคการโค้ช และขั้นตอนการโค้ช เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การดึงศักยภาพภายในตัวเองออกมา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีต่อไปในอนาคต หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจในหลักการของการโค้ชตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF) ด้วยวิธีการบรรยาย (Lecture) ระดมสมอง (Workshop) และ ฝึกปฏิบัติจริง (Role Play) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมบูรณาการณ์ความรู้ได้โดยง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อหาคนเก่งด้วย Competency Based Interview ( Hiring the Best by Competency Based Interview ) ระบบ Competency Based Interview หมายถึง การสัมภาษณ์แบบอิงคุณสมบัติ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารงานด้านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน และการที่องค์กรหรือผู้สรรหาจะประเมินได้ว่า ผู้สมัครคนใดมีขีดความสามารถหรือ Competency ที่เหมาะสมหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่า การสัมภาษณ์ และผู้สรรหาควรใช้ Competency เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้แก่องค์กร ดังนั้น การเรียนรู้ในเรื่อง Competency Based Interview จะทำให้ผู้สรรหาสามารถเข้าใจแนวคิดในเรื่องดังกล่าว รู้เทคนิคการตั้งคำถามตามหลักการ CAR สามารถกำหนดคำถามเพื่อประเมิน Competency มีแนวทางขั้นตอนการสัมภาษณ์ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์จริงในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • รับรู้เขา เข้าใจเราด้วย DISC (People Awareness by DISC) ความสามารถการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นคือสิ่งสำคัญในการทำงานยุคปัจจุบัน การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ รอบตัว จะช่วยส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รวมถึง สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ สำหรับการทำงาน เช่น เรียนรู้จุดแข็ง, จุดอ่อน, วิธีการสื่อสาร, เรียนรู้เรื่องแรงจูงใจ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตนเอง และเทคนิคการวิเคราะห์ผู้อื่นด้วย หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเข้าใจพฤติกรรมของคน 4 Type ตามหลักการ DISC และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้อื่น เพื่อให้สามารถปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นรอบ ๆ ตัว และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 3 of 11