Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • ทักษะการมอบหมายงานเพื่อผลงานสำหรับผู้นำ ( DELEGATING aim to effective results for LEADER ) ด้วยบทบาทของผู้นำยุคใหม่ ที่ต้องมุ่งเน้นการมีสมรรถนะที่หลายหลาย ดังเช่นที่ Harvard Business Essentials ได้ระบุไว้ในหนังสือ Manager’s toolkit The 13 skills managers need to succeed โดย 1 ในนั้นคือทักษะด้านการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำในยุคปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องมีความรู้ความสามารถแบบสำเร็จครบวงจร ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่สามารถมองเห็นภาพรวมของการมอบหมายงานและกระบวนการ ปัญหา ข้อผิดพลาดตลอดจนแนวทางแก้ไขในการมอบหมายงานได้ ผู้นำต้องมีความคิดความสามารถในการวิเคราะห์ได้ทั้งเนื้อหาของงาน และความหลากหลายของบุคลากรผู้ได้รับการมอบหมายงาน ตลอดจนความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี นอกเหนือจากนี้ ขั้นตอนการมอบหมายงาน ก็เป็นรายละเอียดที่ผู้นำต้องมีทั้งเทคนิควิธีการอันแยบยลที่จะนำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นยังมาซึ่งความสำเร็จ หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมา เพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้ในหลักการและเคล็ดลับของการเป็นผู้นำที่ดี ทันสมัย ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความผันผวนของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ในหลักการ เคล็ดลับ และฝึกปฏิบัติในเรื่องการมอบหมายงานเพื่อผลลัพธ์ที่คาดหวัง
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การบริหาร คน ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Competency - Competency Based People Management Competency Based Management คือ หลักการบริหารขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน Competency Based Management นี้ได้มีบทบาทในทุกกระบวนการทำงานที่ผู้บริหารต้องคำนึง อันได้แก่ การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment และ Selection) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) การบริหารค่าตอบแทน (Compensation management) และการบริหารผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance management) จึงกล่าวได้ว่า ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีความรู้กว้างขวาง ครบวงจรในการที่จะนำระบบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบริหารกิจกรรมหลากหลายในงานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพได้ต่อไป
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • BSC & KPI จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ - BSC & KPI Concept through Practical ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ล้วนให้ความสำคัญกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System- PMS) ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มผลงานให้องค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันจากทุกคนในองค์กร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สำคัญของการนำเครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicator (KPI) มาปฏิบัติใช้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสูงสุดและทรงประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น ผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชาตลอดจนถึงหัวหน้างาน จึงควรมีการเรียนรู้และพัฒนา ในการนำ BSC & KPI ไปใช้ให้สอดคล้องกันเป็นระบบตั้งแต่ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และกระจายสู่ระดับบุคคลในหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
    โดย  อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การเขียน Job Description อย่างมืออาชีพ (Professional Job Description) “ทรัพยากรบุคคล” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย พาองค์กรสู่ความสำเร็จก้าวหน้า และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนั้น การกำหนด Job Description (JD) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำหนดภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นตัวกำหนดการทำงานที่สอดคล้องซึ่งกันและกันแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง จึงเป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งของผู้บริหารองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน เครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า Job Description นี้ หากกำหนดได้ชัดเจน รัดกุม เป็นสัดส่วนและสอดคล้องในทุกหน่วยงานมากเท่าไร ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้มากเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อความเป็นระบบระเบียบในการสื่อสารความเข้าใจในการทำงานร่วมกันทุกภาคทุกส่วนในองค์กร สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่างานเพื่อบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม การเอื้อต่อการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ตลอดจนการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 4 of 11