Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหา ด้วย QC7 Tools QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงคุณภาพ และเชิงการจัดการที่ใช้ข้อมูล และข้อเท็จจริงในการสืบค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา และสาเหตุที่เป็นไปได้ และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีตรรกะ จึงทำให้ผู้แก้ไขปัญหาสามารถกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงจุดหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละตัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
    โดย  อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ทักษะการเล่าเรื่องสำหรับผู้บริหาร (Story Telling for Leadership ) ในยุคที่ Content คือ สิ่งมีค่า กระแสของ Storytelling ก็กลับมาถูกพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง เพราะเปรียบเสมือนยานพาหนะที่จะพาเนื้อหาหรือสาร ไปสู่ผู้ฟังได้อย่างเข้าถึง มีอรรถรส และเข้าใจมากขึ้นผ่านเรื่องราวและอารมณ์ร่วม ตัวอย่างเช่น ในโลกของการตลาด เนื้อหาเป็นอย่างไร การเล่าเรื่องแบบไหน ที่จะสามารถสะกดลูกค้าให้สนใจหรือติดตาม ประหนึ่งว่า ลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่องเล่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป หรือแม้กระทั่งในแง่ของการทำงานในองค์กร เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี หลักสูตร Storytelling for Leadership หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร โดยใช้กลยุทธ์ “การเล่าเรื่อง” มาเป็นแนวทาง หลักสูตรนี้จะทำให้การสื่อสาร ไม่เป็นเพียงแค่การบอกเล่า แต่เป็นการสร้างความเข้าใจ ทำให้การสื่อสารวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่โน้มน้าวส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องง่ายดาย โดยจะนำเสนอถึงวิธีการ ขั้นตอน และข้อสังเกตต่างๆ ทั้งแง่มุมของการใช้คำ ภาษา กริยาท่าทาง และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่าเรื่อง ตลอดจนแนวทางการออกแบบเรื่องเล่า Story Design ที่โดนใจบุคลากรในองค์กร ให้นำกลับไปคิด ไปปรับใช้ในการทำงาน Storytelling จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ดีถือเป็นองค์ประกอบทางการสื่อสารหลักที่สำคัญในโลกการทำงาน ที่เรียกว่า ทักษะสื่อสาร (Communication Skills)
    โดย  ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • หลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Project Management as Professional) ปัจจุบันทุก ๆ องค์กรต่างมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา งานโครงการเป็นงานประเภทหนึ่งของการดำเนินงานองค์กร ที่ถูกกำหนดขึ้น งานโครงการบางงานมีขนาดใหญ่ บางโครงการมีขนาดเล็ก บางโครงการแทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร การวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านคุณภาพที่กำหนด เวลาและงบประมาณ โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมอย่างที่สุด
    โดย  อาจารย์ ศักดิ์ชาย ตัน

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Shutterstock ชัตเตอร์สต๊อก ให้ภาพ...ทำเงิน . คอนเทนท์” มีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนผ่านสู่ “ออนไลน์” เต็มรูปแบบ หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์จากคอนเทนท์ คือ Microstock Microstock เป็นคำเรียกธุรกิจแพลตฟอร์มคลังไฟล์รูปถ่าย รูปเวกเตอร์ ดนตรีและวีดีโอ ที่อัพโหลดจากผู้ขาย และให้บริการดาวน์โหลดแก่ผู้ซื้อและผู้ที่สามารถอัพโหลดผลงานตัวเอง เพื่อรับเงินส่วนแบ่งเมื่อผู้ซื้อดาวน์โหลดผลงานที่ตนเองเป็นเจ้าของได้ คือ ใครก็ได้ Microstock จึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่น่าสนใจ
    โดย  อาจารย์ ศุภโชค หนูเทพ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • สร้างรายได้จาก Line Sticker "ง่ายนิดเดียว" ปัจจุบัน LINE เป็นแอปพลิเคชั่นแชทที่มียอดผู้ใช้ชาวไทยมากกว่า 42 ล้านคน และหลายๆ ครั้งในระหว่างการสนทนา เราทุกคนล้วนส่งสติกเกอร์ไลน์เพื่อสื่ออารมณ์ถึงกันด้วย นอกจากนี้ไลน์ยังเปิดช่องทางให้เราทำสติกเกอร์ไลน์ของตัวเองเพื่อสร้างรายได้ แต่มีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งอาจเป็นเรื่องซับซ้อนสำหรับมือใหม่ ทำให้ผลงานไม่ผ่านการอนุมัติ หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการทำสติกเกอร์ไลน์ที่ง่าย และสามารถทำสติกเกอร์ไลน์ที่ผ่านการอนุมัติจาก LINE 100% รวมถึงมีแนวทางการคิดผลงานอย่างสร้างสรรค์
    โดย  อาจารย์ ศุภโชค หนูเทพ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 4 of 12