Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • 360 องศา การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing & Social Media 360 º) การทำการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันบนโลกออนไลน์มากมาย รูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ซึ่งรูปแบบในการทำการตลาดดิจิทัล ก็มีมากหมาย หลากหลาย เช่น การทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, การจัดการโฆษณาด้วย Google Ads เป็นต้น ดังนั้นหากธุรกิจไม่ปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็อาจส่งผลทำให้เสียโอกาสในการค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่ และอาจทำให้พลาดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีความมั่นคงกับแบรนด่ได้เช่นกัน
    โดย  อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • กฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ - Positive Disciplinary and Labor Law กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติสิทธิหน้าที่ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันกับนายจ้างได้อย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร ทำให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญกำลังใจและมีความสุขในการทำงาน มีความตั้งใจในการสร้างผลผลิตและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จึงมีผลทำให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยมากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการพนักงานในทีมเชิงสร้างสรรค์และสอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
    โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การจัดการแรงงานสำหรับผู้บริหาร - Labor Management for Management ในการดำเนินธุรกิจสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูงและจะขาดเสียไม่ได้ก็ คือ พนักงาน เมื่อสามารถคัดเลือกได้ตามความต้องการแล้ว องค์กรก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพนักงานคนดังกล่าวให้ได้รับสิทธิที่พึงจะได้ตามข้อบังคับทางกฎหมายที่ระบุไว้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันกับนายจ้างได้อย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการแรงงานมากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการพนักงานในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม
    โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • BSC & KPI จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ - BSC & KPI Concept through Practical ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ล้วนให้ความสำคัญกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System- PMS) ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มผลงานให้องค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันจากทุกคนในองค์กร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สำคัญของการนำเครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicator (KPI) มาปฏิบัติใช้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสูงสุดและทรงประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น ผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชาตลอดจนถึงหัวหน้างาน จึงควรมีการเรียนรู้และพัฒนา ในการนำ BSC & KPI ไปใช้ให้สอดคล้องกันเป็นระบบตั้งแต่ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และกระจายสู่ระดับบุคคลในหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
    โดย  อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การบริหาร คน ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Competency - Competency Based People Management Competency Based Management คือ หลักการบริหารขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน Competency Based Management นี้ได้มีบทบาทในทุกกระบวนการทำงานที่ผู้บริหารต้องคำนึง อันได้แก่ การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment และ Selection) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) การบริหารค่าตอบแทน (Compensation management) และการบริหารผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance management) จึงกล่าวได้ว่า ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีความรู้กว้างขวาง ครบวงจรในการที่จะนำระบบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบริหารกิจกรรมหลากหลายในงานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพได้ต่อไป
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 5 of 12