Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • การเขียน Job Description อย่างมืออาชีพ (Professional Job Description) “ทรัพยากรบุคคล” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย พาองค์กรสู่ความสำเร็จก้าวหน้า และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนั้น การกำหนด Job Description (JD) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำหนดภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นตัวกำหนดการทำงานที่สอดคล้องซึ่งกันและกันแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง จึงเป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งของผู้บริหารองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน เครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า Job Description นี้ หากกำหนดได้ชัดเจน รัดกุม เป็นสัดส่วนและสอดคล้องในทุกหน่วยงานมากเท่าไร ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้มากเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อความเป็นระบบระเบียบในการสื่อสารความเข้าใจในการทำงานร่วมกันทุกภาคทุกส่วนในองค์กร สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่างานเพื่อบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม การเอื้อต่อการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ตลอดจนการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการโค้ชเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน - Coach to Coaches ปัจจุบันการโค้ชชิ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่หัวหน้างานจะสามารถโค้ชได้นั้นจะต้องมีสมรรถนะในหลายประการ เช่น ความเข้าใจในนิยามของโค้ชชิ่ง, เทคนิคการโค้ช และขั้นตอนการโค้ช เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การดึงศักยภาพภายในตัวเองออกมา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีต่อไปในอนาคต หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจในหลักการของการโค้ชตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF) ด้วยวิธีการบรรยาย (Lecture) ระดมสมอง (Workshop) และ ฝึกปฏิบัติจริง (Role Play) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมบูรณาการณ์ความรู้ได้โดยง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน


  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อหาคนเก่งด้วย Competency Based Interview ( Hiring the Best by Competency Based Interview ) ระบบ Competency Based Interview หมายถึง การสัมภาษณ์แบบอิงคุณสมบัติ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารงานด้านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน และการที่องค์กรหรือผู้สรรหาจะประเมินได้ว่า ผู้สมัครคนใดมีขีดความสามารถหรือ Competency ที่เหมาะสมหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่า การสัมภาษณ์ และผู้สรรหาควรใช้ Competency เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้แก่องค์กร ดังนั้น การเรียนรู้ในเรื่อง Competency Based Interview จะทำให้ผู้สรรหาสามารถเข้าใจแนวคิดในเรื่องดังกล่าว รู้เทคนิคการตั้งคำถามตามหลักการ CAR สามารถกำหนดคำถามเพื่อประเมิน Competency มีแนวทางขั้นตอนการสัมภาษณ์ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์จริงในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ (How to Make Effective Service Strategic) ปัจุบันนี้ หลายธุรกิจมีการแข่งขันด้านการตลาด และการบริการอย่างสูง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในงานบริการ (Service Strategic Planning) จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินงาน ให้ การพัฒนาพนักงานให้มีใจบริการ การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อเป็นลูกค้าระยะยาว การวางแผนในการให้บริการกับลูกค้า วิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคและหลักการบริการที่ดีตลอดจนวิธีปฏิบัติจริงที่ได้ผลในการให้บริการ ตลอดจนการ แก้ไขข้อขัดแย้งในการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิด ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  -  โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 6 of 12