Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • High Speed Data Logger PLC (Programmable Logic Controller) ไม่ใช่แต่เป็นเพียงระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยวางแผนและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเท่านั้น แต่ยังได้มีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นผนวกรวมไว้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ หรือผนวกรวมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร Data Logger ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนการทำงานและองค์ประกอบต่างๆ ของ Data Logger Module การเขียนโปรแกรม Logging Function รวมถึงฝึกปฏิบัติการใช้งาน Data Logger Module เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  -  โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เรียนรู้และใช้งาน PLC ขั้นเซียน (Advance II) ปัจจุบันหลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการใช้งาน PLC ในขั้นสูง การประยุกต์ใช้ PLC ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ด้านการเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ขั้นสูงให้กับองค์กรและหน่วยงาน “เลิร์นนิ่ง ฮัท” จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร PLC ขั้นสูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ Advance I และ Advance II ตามความต้องการใช้งานที่มีความแตกต่างเฉพาะอย่าง และมีความซับซ้อน ซึ่งต้องการทักษะความชำนาญในโมดูลที่แตกต่างกันออกไป
    โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การออกแบบ และเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน หลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเท่ากับเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ ติดเขี้ยวเล็บให้กับตัวบุคลากรเองด้วย หลักสูตร “การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน” จึงเป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งาน PLC โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ และมีโอกาสได้ฝึกออกแบบ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ด้วย Software GX-Developer เพื่อให้เกิ
    โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การใช้งาน PLC ขั้นสูง (Advance I) ปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC และยังรวมไปถึงความต้องการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน PLC ในขั้นสูง การประยุกต์ใช้ PLC ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ด้านการเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ขั้นสูงให้กับองค์กรและหน่วยงาน จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร PLC ขั้นสูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ Advance I และ Advance II ตามความต้องการใช้งานที่มีความแตกต่างเฉพาะอย่าง และมีความซับซ้อน ซึ่งต้องการทักษะความชำนาญในโมดูลที่แตกต่างกันออกไป
    โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ระบบควบคุมมอเตอร์พื้นฐาน ในปัจจุบัน การออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการกับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบวงจรควบคุมขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “PLC” [Programmable Logic Controller] ที่ช่วยควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ สิ่งหนึ่งสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรก็คือ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความชำนาญ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้น ก่อนลงลึกสู่เนื้อหาของระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC “เลิร์นนิ่ง ฮัท” จึงได้จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร “ระบบการควบคุมมอเตอร์พื้นฐาน” ขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนพื้นฐานหลักการทำงานและคุณสมบัติของวงจรควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ Relay และ Contactor ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการสำหรับการศึกษาเรื่อง PLC (Programmable Logic Controller) ในรายละเอียดต่อไป
    โดย  อาจารย์ กมล เลิศวิรุจน์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 7 of 8