Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ (How to Make Effective Service Strategic) ปัจุบันนี้ หลายธุรกิจมีการแข่งขันด้านการตลาด และการบริการอย่างสูง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในงานบริการ (Service Strategic Planning) จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินงาน ให้ การพัฒนาพนักงานให้มีใจบริการ การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อเป็นลูกค้าระยะยาว การวางแผนในการให้บริการกับลูกค้า วิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคและหลักการบริการที่ดีตลอดจนวิธีปฏิบัติจริงที่ได้ผลในการให้บริการ ตลอดจนการ แก้ไขข้อขัดแย้งในการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิด ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  -  โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Train the Trainer (ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ) ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้่าใจในลักษณะการเรียนรู้ของเข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมตลอดจน กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยาและทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี
    โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ออกแบบงานนำเสนอให้สัมฤทธิ์ผลด้วย PowerPoint (Successful Design Presenting by PowerPoint) งานนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า Presentation เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการสื่อสารและมีผลทำให้กระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ การออกแบบงานนำเสนอจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความพิถีพิถันในรายละเอียดต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังต้องรู้จักจัดการกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ออกแบบงานนำเสนอ โดยจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานที่เราต้องการนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่าย
    โดย  อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 7 of 12