Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Strategic Systematic Problem Solving and Decision Making) กระบวนการตัดสินใจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต เพราะถ้าเราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้สามารถดำเนินการงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากตัดสินใจผิดพลาด ก็จะส่งผลในทางตรงข้าม หรือผลเสียตามมาอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะศึกษาและเรียนรู้กลยุทธการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Strategic Systematic Problem Solving and Decision Making) เพื่อสร้างความมั่นใจและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ รวมถึงการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด รวมทั้ง ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
    โดย  อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่านไคเซ็น (Strategic Business Management through Kaizen) Kaizen สามารถนำมาดำเนินการในองค์การได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดแต่ลงทุนน้อยที่สุด เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการปรับปรุงงานให้กับบุคลากรในองค์การ โดยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหน้างาน ได้มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพียงเล็กน้อย แต่ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมากมายอย่างเกินคาด
    โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า (Smart Non-voice Communication in Customer Service) เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามากขึ้น และก้าวเข้าสู่ยุคของโลกไซเบอร์ การสื่อสารจึงไร้ข้อจำกัดอย่างสิ้นเชิง การสื่อสารแบบ Non-voice อันได้แก่ E-mail, Webbroad, Chat ตลอดจน Social Network (Facebook, twitter) ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์หลากหลาย ไม่เพียงแต่เพื่อการติดต่อสื่อสารกันในโลกธุรกิจ ทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า หรือแม้แต่การติดต่อข้ามประเทศเท่านั้น การสื่อสารแบบ Non-voice ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสร้างสานสัมพันธภาพกับลูกค้าด้วย เมื่อการสื่อสารแบบ Non-voice มีบทบาททางธุรกิจมากขึ้นเช่นนี้ บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้งานจึงต้องรู้เท่าทันและจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะและมีประสิทธิภาพในการสื่อความให้เกิดทั้งความเข้าใจอันดี ก่อเกิดสัมพันธภาพที่เหนียวแน่น รักษาธรรมเนียมการสื่อสารที่พึงประสงค์ต่อกัน อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีแก่สังคมธุรกิจของตัวท่านเอง
    โดย  อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การนำเสนองานให้ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ (Effective Presentation: Way to success) งานนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า Presentation เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการสื่อสารและมีผลทำให้กระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความพิถีพิถันในรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดทำงานนำเสนอ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้การนำเสนอผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานนำเสนอเพื่อจัดส่ง หรือ การนำเสนอผลงานด้วนตนเอง ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งนั่นก็คือ การนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่าย ด้วยการใช้เนื้อหา และ องค์ประกอบในงานนำเสนอ ต่างๆในชิ้นงานนำเสนอ (PowerPoint) อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดทำเนื้อหาและองค์ประกอบในงานนำเสนอ รวมถึง การใช้กราฟ รูปภาพทั้งแบบนิ่ง และ แบบเคลื่อนไหว ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงผลผ่าน PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
    โดย  ดร. ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การสร้างแรงจูงใจ การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีในองค์กร (Build Up Effective Motivation / Team Work and Communication) พนักงานหรือบุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร การที่บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสื่อสารที่ดี การนับเป็นพลังดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรพัฒนาก้าวไกลสู่ความโดดเด่น พลังบวกเหล่านี้ หากเกิดในบุคคลใดแล้ว ย่อมทำให้บุคคลนั้น ก่อเกิดสติแห่งการใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงาน เกิดการกระตุ้นให้คิดทำการใด ๆ ก็ตามอย่างถูกต้อง สมควรและเหมาะสม อีกทั้งยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของคนในองค์กร เกิดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ บุคลากรจึงควรเห็นความสำคัญและเรียนรู้แนวทางที่จะร่วมกันสร้างสรรค์แรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น เพื่อก่อเกิดความสุขอย่างยั่งยืนทั้งต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อองค์กร ตลอดจนต่อสังคมแวดล้อมต่อไป
    โดย  อาจารย์ ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 8 of 12