Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • BSC & KPI จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ - BSC & KPI Concept through Practical ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ล้วนให้ความสำคัญกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System- PMS) ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มผลงานให้องค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันจากทุกคนในองค์กร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สำคัญของการนำเครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicator (KPI) มาปฏิบัติใช้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสูงสุดและทรงประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น ผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชาตลอดจนถึงหัวหน้างาน จึงควรมีการเรียนรู้และพัฒนา ในการนำ BSC & KPI ไปใช้ให้สอดคล้องกันเป็นระบบตั้งแต่ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และกระจายสู่ระดับบุคคลในหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
    โดย  อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การเขียน Job Description อย่างมืออาชีพ (Professional Job Description) “ทรัพยากรบุคคล” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย พาองค์กรสู่ความสำเร็จก้าวหน้า และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนั้น การกำหนด Job Description (JD) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำหนดภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นตัวกำหนดการทำงานที่สอดคล้องซึ่งกันและกันแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง จึงเป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งของผู้บริหารองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน เครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า Job Description นี้ หากกำหนดได้ชัดเจน รัดกุม เป็นสัดส่วนและสอดคล้องในทุกหน่วยงานมากเท่าไร ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้มากเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อความเป็นระบบระเบียบในการสื่อสารความเข้าใจในการทำงานร่วมกันทุกภาคทุกส่วนในองค์กร สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่างานเพื่อบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม การเอื้อต่อการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ตลอดจนการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น
    โดย  อ.จอมพล จีบภิญโญ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ (How to Make Effective Service Strategic) ปัจุบันนี้ หลายธุรกิจมีการแข่งขันด้านการตลาด และการบริการอย่างสูง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในงานบริการ (Service Strategic Planning) จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินงาน ให้ การพัฒนาพนักงานให้มีใจบริการ การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อเป็นลูกค้าระยะยาว การวางแผนในการให้บริการกับลูกค้า วิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคและหลักการบริการที่ดีตลอดจนวิธีปฏิบัติจริงที่ได้ผลในการให้บริการ ตลอดจนการ แก้ไขข้อขัดแย้งในการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิด ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  -  โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Train the Trainer (ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ) ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้่าใจในลักษณะการเรียนรู้ของเข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมตลอดจน กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยาและทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี
    โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 9 of 15