Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • เทคนิคการสร้างพลังแห่งทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต ( The Power of Positive Attitude towards Success ) จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ดี บุคคลที่มุ่งมั่นให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือในหน้าที่การงานก็ตาม หากเพียงบุคคลนั้น มีความรู้ความเข้าใจ ความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึง มีความรัก ความผูกพันที่ถูกต้องทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ย่อมก่อให้เกิด พลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ซึ่งนับเป็นพลังชั้นเยี่ยมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้บุคคลอันเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร นำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน รวมถึง ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาก้าวไกลสู่ความโดดเด่นต่อไปอีกด้วย
    โดย  อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage Your Time – Manage Your Success) ท่านเคยถามตัวเองแบบนี้บ้างหรือไม่? “ฉันอยากจะมีเวลาซักวันละ 30 ชั่วโมง” “ฉันอยากมีความสุขกับชีวิตมากกว่านี้” “ฉันมักจะถูกไฟลนก้นอยู่เสมอ” “ฉันหาสมดุลย์ของชีวิตการทำงานและครอบครัวไม่ได้” “ฉันเครียดเหลือเกินแล้วใช่ไหมเนี้ย?” “แล้วฉันจะบริหารชีวิตอย่างไรดีจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ?” เวลา คือสิ่งที่สำคัญ เพราะแล้วหมดไป มีเงินเท่าไรก็ไม่สามารถหาซื้อได้ ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ทำไม? บางคนถึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น และการงานก็เจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับใครอีกหลายคน ที่ต้องทำงานกลับบ้านดึก หอบงานกลับไปทำต่อที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ ก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว จากคำถามต่าง ๆ ข้างต้น หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางในการบริหารจัดการเวลาของตนได้อย่างสมดุลย์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจักเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง รวมถึงองค์กรอีกด้วย
    โดย  อ. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การเพิ่มศักยภาพในการนำเสนองานสู่ความเป็นเลิศ (Enhancing Your Presentation Skills) การนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ การขาย หรือแม้กระทั่งการสอน หลายๆ คนมักจะรู้สึกกังวลและตื่นเต้นในการนำเสนองานแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมองค์กรหรือต่อหน้าลูกค้า การเตรียมความพร้อมที่ดีและการมีทักษะที่เป็นเลิศจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำเสนองานเกิดความมั่นใจรวมทั้งคลายความกังวลลง ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้เข้าใจถึงหลักการเตรียมตัวก่อนนำเสนองาน วิธีการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง การใช้ภาษาพูดและภาษากายที่เหมาะสม รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบสื่อการนำเสนอ การจูงใจผู้ฟังให้ติดตามและมีส่วนร่วมอยู่เสมอเพื่อให้การนำเสนองานประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด
    โดย  ดร. ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • จุดพลังแห่งความสุข... เสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต (Spark up “Well-Being Mind”) เป็นที่เห็นพ้องตรงกันว่าในการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทุกวันๆ ทำให้เกิดความเครียดในการทำงานสูง ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมา เช่น สุขภาพแย่ลง ความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงาน ที่บ้านแย่ลง ไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ การสื่อสาร การบริการแย่ลง ส่งผลให้เกิดปัญหามากขึ้น และกลายเป็นแรงปฏิกิริยาย้อนกลับมาที่ตนเองให้ยิ่งเครียดขึ้นๆ คุณคงไม่อยากเห็น พนักงานของคุณทำงานด้วยความเครียด และไม่มีความสุขเป็นแน่ ทำอย่างไรจึงจะสามารถช่วยเขาเหล่านั้นให้สามารถบริหารความเครียดได้ เพื่อพนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และดึงเอาศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน บรรยากาศของการทำงาน การประสานงาน การสื่อสาร รวมทั้ง ผลลัพธ์ในการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี้คือเป้าหมายของหลักสูตรนี้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อท่านจะได้เรียนรู้เทคนิค “ศาสตร์แห่งความสุข” เคล็ดลับการสร้างความสุข เพิ่มพลังให้แก่ตนเอง เพื่อดึงเอาศักยภาพที่เป็นเลิศออกมาใช้ในการดำเนินชีวิต ก้าวสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ ...
  -  โดย  อาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 9 of 12