Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • การบริหารและรับมือการเปลี่ยนแปลง (Change Management for Key Person) เรามักไม่รู้สึกตัวว่าได้ยึดติดกับความทันสมัยในอดีต จนกระทั่งมองไม่เห็นความทันสมัยในปัจจุบันเสียแล้ว เมื่อถึงเวลาจวนตัวภายใต้ภาวะวิกฤติเราจึงสะดุ้งตื่นมามองตัวเอง เราพึ่งจะรู้ตัวว่าเราผ่านความฝันมา และเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเผชิญกับโลกความจริงใบใหม่ที่ทำให้เราต้องปรับวิธีการคิด กระบวนการในการทำงานทั้งองค์กรให้ทันต่อการเคลื่อนไหวของกระแสการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง "กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)" ก็เป็นเช่นนี้การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจธรรมชาติ รู้ทัน และหาทางในการปรับกระบวนการคิด และกระบวนการทำงานให้ดำรงอยู่อย่างเหมาะสม
  -  โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การคิดเชิงบวกเพื่อความเป็นเลิศ (Positive Thinking for Excellence) ในปัจจุบันหลายองค์กรมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ รวมถึงความรู้และเทคโนโลยีต่างๆอย่างมาก แต่พนักงานในองค์กรกลับไม่มีความผูกพันในองค์กร และมองว่าองค์กรเป็นเพียงที่ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเท่านั้น ซึ่งในระยะยาวทัศนคติเช่นนี้อาจทำให้ผลิตภาพ และการพัฒนาองค์กรในภาพรวมไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เนื่องจากคนในองค์กรไม่ประสานใจเป็นหนึ่งเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น องค์กรทุกแห่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นคงในใจ ต้องทำงานอย่างหนัก ขาดความสุขในการทำงานร่วมกัน และขาดความสุขในการดำเนินชีวิต แต่ถ้าพนักงานแต่ละคนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มองชีวิตมีความหวัง เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของตน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงาน เป็นผู้ที่มีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ พนักงานเหล่านี้ย่อมทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี รับฟัง คอยเติมพลังใจให้แก่กันและกัน ก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทีมที่ดีหลายๆทีมมารวมกัน ย่อมนำองค์กรไปสู่สังคมสุขภาวะ เป็นองค์กรน่าอยู่ พนักงานมีความสุข ทำงานได้สําเร็จ มีประสิทธิภาพสูง
    โดย  อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Turn Pro Package Logistics พบกับ 7 หลักสูตรที่พร้อมให้คุณ Turn Pro : รู้รอบ รู้ลึกกับหลักสูตรโลจิสติกส์ 1.AEC กับโลจิสติกส์ไทย ในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน (AEC and Logistics Thai for ASEAN Logistics Hub) 2. การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Logistics & Supply Chain Management) 3. การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Strengthening Warehouse Management Solutions) 4. การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ( Warehouse Safety Professional Management) 5. กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง (Strategic Performance Inventory Management) 6. การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) 7. การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน (Lean-Green & Profitable through Supply Chain)
    โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิตอล (NEW MEDIA MARKETING) การตลาดยุคดิจิตอลนับเป็นสื่อการตลาดที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ เป็นการตลาดที่ทันสมัยและสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จึงหันมาให้ความสนใจในเรื่องยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิตอลมากขึ้น หลักสูตรนี้จะนำเสนอภาพรวมของกลยุทธ์สื่อยุคใหม่ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทั้งสื่ออีเมล์ สื่อเว็บไซต์ สื่ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นสื่อที่จะผนวกเข้ากับการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรจะนำไปใช้บริหารการตลาดที่เข้ากับปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจด้านสื่อยุคใหม่นี้แล้ว ผู้เข้าอบรมทุกระดับพื้นฐานจะได้รับความรู้ด้านการดำเนินกลยุทธ์กับสื่อยุคใหม่นี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ วางแผน ดำเนินการ และพัฒนาการตลาดยุคดิจิตอลได้อย่างตอบโจทย์ทางธุรกิจของตนเองต่อไปได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
    โดย  อาจารย์ กมลภัทร บุญค้ำ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เรียนรู้และใช้งาน PLC ขั้นเซียน (Advance) ปัจจุบันหลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กาลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการใช้งาน PLC ในขั้นสูง การประยุกต์ใช้ PLC ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ด้านการเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ขั้นสูงให้กับองค์กรและหน่วยงาน จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการใช้งาน PLC ขั้นสูงขึ้น ตามความต้องการใช้งาน ที่มีความแตกต่างเฉพาะอย่าง และมีความซับซ้อน ต้องการทักษะความชำนาญในโมดูลที่แตกต่างกันออกไป
  -  โดย  ผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 10 of 12