Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • Turn Pro Package Logistics พบกับ 7 หลักสูตรที่พร้อมให้คุณ Turn Pro : รู้รอบ รู้ลึกกับหลักสูตรโลจิสติกส์ 1.AEC กับโลจิสติกส์ไทย ในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน (AEC and Logistics Thai for ASEAN Logistics Hub) 2. การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Logistics & Supply Chain Management) 3. การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Strengthening Warehouse Management Solutions) 4. การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ( Warehouse Safety Professional Management) 5. กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง (Strategic Performance Inventory Management) 6. การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) 7. การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน (Lean-Green & Profitable through Supply Chain)
    โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิตอล (NEW MEDIA MARKETING) การตลาดยุคดิจิตอลนับเป็นสื่อการตลาดที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ เป็นการตลาดที่ทันสมัยและสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จึงหันมาให้ความสนใจในเรื่องยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิตอลมากขึ้น หลักสูตรนี้จะนำเสนอภาพรวมของกลยุทธ์สื่อยุคใหม่ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทั้งสื่ออีเมล์ สื่อเว็บไซต์ สื่ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นสื่อที่จะผนวกเข้ากับการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรจะนำไปใช้บริหารการตลาดที่เข้ากับปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจด้านสื่อยุคใหม่นี้แล้ว ผู้เข้าอบรมทุกระดับพื้นฐานจะได้รับความรู้ด้านการดำเนินกลยุทธ์กับสื่อยุคใหม่นี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ วางแผน ดำเนินการ และพัฒนาการตลาดยุคดิจิตอลได้อย่างตอบโจทย์ทางธุรกิจของตนเองต่อไปได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
    โดย  อาจารย์ กมลภัทร บุญค้ำ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เรียนรู้และใช้งาน PLC ขั้นเซียน (Advance) ปัจจุบันหลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กาลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการใช้งาน PLC ในขั้นสูง การประยุกต์ใช้ PLC ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ด้านการเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ขั้นสูงให้กับองค์กรและหน่วยงาน จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการใช้งาน PLC ขั้นสูงขึ้น ตามความต้องการใช้งาน ที่มีความแตกต่างเฉพาะอย่าง และมีความซับซ้อน ต้องการทักษะความชำนาญในโมดูลที่แตกต่างกันออกไป
  -  โดย  ผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Troubleshooting TCP/IP Application Using Packet Sniffer แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือ การผนวกรวมของเทคโนโลยีต่างๆ โดยการประยุกต์นำมุมมองและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีแต่ละด้านมาเชื่อมต่อผนวกรวมกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจนั่นเอง การผสมผสานความรู้และทักษะด้าน IT เข้ากับองค์ความรู้ของระบบงาน PLC จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาขยายขีดความสามารถของระบบงานควบคุมอัตโนมัติ PLC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตร “Troubleshooting TCP/IP Application Using Packet Sniffer” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน IT ที่นำโปรแกรม Packet Sniffer มาใช้วิเคราะห์ Protocol ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลของ PLC ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขวิเคราะห์เหตุเสียที่เกิดขึ้นในระบบการควบคุมอัติโนมัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ Packet Sniffer เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน IT และผู้ปฏิบัติงานในระบบ PLC ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นการเพิ่มเติม
  -

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • High Speed Data Logger PLC (Programmable Logic Controller) ไม่ใช่แต่เป็นเพียงระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยวางแผนและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเท่านั้น แต่ยังได้มีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นผนวกรวมไว้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ หรือผนวกรวมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร Data Logger ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนการทำงานและองค์ประกอบต่างๆ ของ Data Logger Module การเขียนโปรแกรม Logging Function รวมถึงฝึกปฏิบัติการใช้งาน Data Logger Module เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  -  โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 10 of 12