Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • ออกแบบงานนำเสนอให้สัมฤทธิ์ผลด้วย PowerPoint (Successful Design Presenting by PowerPoint) งานนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า Presentation เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการสื่อสารและมีผลทำให้กระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ การออกแบบงานนำเสนอจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความพิถีพิถันในรายละเอียดต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังต้องรู้จักจัดการกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ออกแบบงานนำเสนอ โดยจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานที่เราต้องการนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่าย
    โดย  อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Positive Attitude for Efficiency Team Work) ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ถึงทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการทำงานเป็นทีม การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันภายในและข้ามหน่วยงาน เพราะเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพียงลำพัง รวมถึงพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมที่จะสามารถนำพาหรือผลักดันองค์กรให้ไปในแนวทางที่ต้องการ เนื้อหาในหลักสูตรจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน การยอมรับความแตกต่างของบุคคลและองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
    โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effecitve Communication & Coordination Techniques) ในองค์กรหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบด้วยพนักงานและหน่วยงานจำนวนมาก การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยง่ายดาย ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานของในองค์กรของท่าน มีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ ลดปัญหาการทำงาน ทำให้การทำงานราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จด้วยดี
    โดย  อ.พัชรี แช่มช้อย

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย PowerPoint (Professional Data Analysis Presenting by PowerPoint) งานนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า Presentation เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการสื่อสารและมีผลทำให้กระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ การนำเสนองานวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความพิถีพิถันในรายละเอียดต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังต้องรู้จักจัดการกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ออกแบบงานนำเสนอ โดยจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานที่เราต้องการนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่าย หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงผลผ่าน PowerPoint สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
    โดย  อ.ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 10 of 15