Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Trainer

อ.ลลิตา สันติวรรักษ์

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยากรบรรยายให้กับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ

ประวัติการศึกษา
• ระดับปริญญาโท - กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ระดับปริญญาตรี - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)

ประสบการณ์การทำงาน
สอนรายวิชาดังต่อไปนี้
• สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
   การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, PowerPoint, Publisher, Excel และ Access
• ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
   แนวทางการทาธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Business), สร้างเว็บไซต์สาหรับ E-Commerce ด้วย Adobe DreamWeaver
• ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
   การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word และ Excel, แนวทางการทาธุรกิจบนอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business), สร้างเว็บไซต์สาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ด้วย Adobe DreamWeaver
• การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
   การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, ออกแบบเว็บไซต์ด้วย Cascade Style Sheet (CSS) และ การใช้คำสั่ง JavaScript ในเว็บไซต์
• พื้นฐานสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
   การสร้างงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Flash และ Sony Sound Forge
• ระบบบริหารจัดการบนเว็บ
   การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Joomla! , การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) ด้วย Joomla! Virtue Mart 

ประสบการ์การเป็นวิทยากรอบรม ดังต่อไปนี้
• กลโกงออนไลน์ สาหรับนักศึกษาโรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ
• การพัฒนาผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Adobe Captivate สาหรับครูสำนักงานเขตการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
• การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla! สำหรับนักศึกษาโครงการบัณฑิตเกียรตินิยมและโครงการสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การจัดการการเรียนการสอนด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ Learning Management System (LMS) จัดโดยศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการ์การเป็นผู้พัฒนาระบบ ดังต่อไปนี้
• ผู้พัฒนาเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ผู้พัฒนาเว็บไซต์ระบบประเมินผลการทำงานสาหรับอาจารย์ประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ผู้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับการประกวด The Leading Edge ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัทไมโครซอฟต์(ประเทศไทย) จากัด

รางวัลที่ได้รับ
2553 - การรับรองคุณภาพการสอนระดับดีมาก จากศูนย์นวัตกรรมทางการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2552 - รางวัลจากการประกวด Best Practice มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้วยผลงาน ระบบประเมินผลการทำงานสำหรับอาจารย์ประจำปีผ่านเว็บไซต์
2551 - การรับรองคุณภาพการสอนระดับดี จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2550 - Microsoft Certified Professional Developer (MCPD:Web Developer) ประกาศนียบัตรการรับรองการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Microsoft Visual Studio .NET จาก Microsoft Corporation
2549 - Microsoft Office Specialist (Word) ประกาศนียบัตรการรับรองการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office Word จาก Microsoft Coporation
2549 - รางวัล Bronze Award จากการประกวด Samart Innovation Award 2005 (การประกวดพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่, ผลงาน JJ on Tour แผนที่และรายละเอียดร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร)